00:00
00:00

Reviews for "Con-Quest! Poké-con (Version 0.095)"

Love the game, the art is good and the combat is satisfying. Level 150 or so everything unlocked I think.

Yl5cWUpbRV1cX0FFUkFYSFhcVFVaWFhZX1ZDQ1NQWENZUENEfFlFXUpYX1lcX0FDV0dAQENaTUhb
WFhZQVRYXk5WRFxCVl9EfFpFXlZdS1hZX0VHSUdEVVxbTUpHRUVEXElEQ1JJWENeSUNYYERYW19Z
X1pFQVxASURYSUNaWExbWFhZQVRYXk5URF5CVF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSUVYSUNZWUxbWEJdQVVY
X05VRF9CVV9FfFlFXUpYX1pFQFxASURYSENZV1VGWlhZQVRYXk5URF1CV19GfFlYQFNFQkRYX0Fe
VFhGVV5HUlVGRUVaQVJBQ1RJXkNDUV9FfFlFXUpYX1leX0FESUVYSENaTUhbWFheQVRYWk5URF5C
VF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSUVYSENaTUhbWFhbQVVYXk5URF5CVF9FfFlFXUpYX15FQlxASUVYS0Na
TUhbWFhZQVRYXk5VRF9CVF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSUVYSENaTUg=

All unlocked + all secrets
YlFbWUpbSlpcX0FLUEFYSFZeVFVaWFhRWFJYXlRSRFddUENYYURYQFdFQl1FQkBAVk1MVV5HUFVG
RUVEXElFQ1FJW0NdSUNYYkRbXFJRQ1hFRkVeVkRYSl9HUlVGRUVEXUlEQ1JJWENeSUNYYV9QXEpb
X1pFQVxCSUBYSFZeTUhbWFhZQVRYXk5URF5CVF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSURYS1deTU1GXFhYQVVY
X05VRF9CVF9FfFlFXUpbX1tFQVxCSUVYS1lHVVVGRUVEXElFQ1BJWkNcSUJFfF1FXUpYX1lFQlxA
SUVYSkNaTUhFRUNdQVNYWU5IXENfSUJYYURYQFdeX1lfX0FeVFhFVV5HUFVBRUVEWElFQ1NJWUNf
SUJYYURYQFdFQkRYX0FeVFhFVV5HUFVERUREXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFBFQkRbX0FeV1hFVV5H
UFVGRUVEXElFQ1BJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0FeVFhFVV4=

YVlaVEpYQFlcX0RAVVhMS1pHUlVFXkRYQVNBQ1FXXV9CVF9FfFlFVUpcSl1dX0FeVFhFVV5HUFVG
RUdEXklHQ1JJWUNcUEVEYERdXEpZX1tZX0FASUVYSENbTUlbW0dEXUlEQ1JJWVleSUFYYkRbQFZF
QURYSkVeVFhFVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQ0RYQkBeV0JBVV9HUVVHRUREXUlF
Q1NJWUNfSUFYYkRYQFZFQkRbRVxCSUVYSENaTUhbW1haQVdYXlNJXUNfSUJYYERZQFZFQkRaX0Fe
VEZYS11HVFVHRVlcQVRYX05VRF9CVV9EfFhFXUpYX1lFQlxCSURYSUNbTUlbWVhZQVRYXk5URF9C
VV9EfFhFXUpYX1lFQlxBSUQ=

Great game ! I'm having fun each time i'm playing !
Here's my save code: all is unlocked.
Yl5RWUpbRVBcX0FEXUFYSFlTVFVaWFheXVZCQ1NRXkNZVkNEfFlFXUpYX1lcX0FDXEFMS0NaTUhb
WFhZQVRYXk5WRFxCVl9EfFpFXlZdS1hZX0VHSUdEVVxbTUtbWFhZQVVYX05VRF9CVV9EfFleWFNF
QURbX0JeVVhEVV5SVFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0FeVFhEVV1TVFVDWEFEXUlE
Q1JJWENeSUJYYURYQFdFQURaX0JeVVhFVVtdTUFbWFhZQVRYXk5XRF1CV19FYURcQFdFQkRYX0Fe
V1hFVVxHUFVGW1hfWElCQ1RJRVtCVF9FfFlFXUpYRERYRVxDSUVYSENaTUhbX1hZQVBYXk5URF5C
VF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSUVYSENaTUhbWlhYQVRYXk5URF5CVF9FfFlFXUpfX1lFQVxDSUZYSENa
TUhbWFhZQVRYXk5XRF5CVF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSUVYSENa

YVpdWUpYQVxcX0ZLUFhCQFpHUlVFXEdbQVNFQ1FVXV9CVF9FfFlFVUpYRlFYR1xDSUVYSENaTUhb
WFhbQVZYXE5VRF5CV0ZCYFhFWFZFQFhFQEBeUVhFVV5HUVVFW1haXklEQ1JJWENfU0NYYkRbQFRF
Q0RdX0FLUFhFVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRZX0FDVVhGT1pHUVVHRUREXUlE
Q1NJWUNfSUJYYkRYQFdFQ0RYX0NESUVYSENaTUhbWFhaQVdYXU5UWUNbSUJYYURZQFZFQ0RYX0Ne
VFhFS0NZU1VERUREVUlFQ1JJWENeSUNYYERZQFdFQkRYX0FeVVhEVV9HUVVHRUREXElFQ1NJWUNe
SUNYYERZQFdFQkRYX0FeVlhE

DAMN that was fun can't wait for an Update!