00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

Sissyscarlett1999 just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

3vade Game - Daan van Dongen

Share Collapse

Author Comments

Het hoofdpersonage is het roestige robotje K9 die na veel jaren perongeluk aan gaat in een opslagruimte van een verlaten lab
en gaat uitzoeken in wat voor wereld hij beland is.
Hij is omringd door andere veel modernere robots
die de boel hebben overgenomen en zoeken naar
overlevers. Als hij gezien word zullen ze hem kapot
maken en is het game over. K9 kan rondlopen
en verliest bij elke beweging energie die hij met
batterijen weer kan vernieuwen.
Het is dus een spannende game waar elke
beweging telt.

Log in / sign up to vote & review!

it's my game so of course i liked it :/ your less-positive criticism is appreciated, thx

Credits & Info

Views
742
Faves:
1
Votes
80
Score
2.40 / 5.00

Uploaded
May 17, 2018
6:58 AM EDT