00:00
00:00

Final Slam 2

Share Collapse

Medals

Log in to save your medals! Don't have an account? Create one for free!

The Creator 10 Points

Create and Save a Fighter

The Fighter 25 Points

Win 10 matches in Arcade Mode

Complete 50 Points

Complete the Prelude Story Mode

The Champion 50 Points

Stay Undefeated for 10 matches in Arcade Mode!

Author Comments

THANK YOU:
- all Final Slam fans, (since the first Final Slam)
- all those who stopped by to tried the game, like or dislike
- all who made the game possible
- all who voted for the game
- Newgrounds crew for the Frontpage

------------------------------------------------------------------

The Final Slam sequel is here on Newgrounds!!!

Final Slam 2 is a fighting game that allows you to create your own fighter and fight various other fighters. The game is packed with over 40 in-game fighters, but you can still create your own fighters by customizing his or her attire, moves and stats. You can even adjust the Artificial Intelligence of your fighter! Create yourself. Create your friends. Create your enemies. Create casual guys, ninjas, movie stars, wrestlers, shaolin monks, kung fu fighters, boxers, warriors, robots, game characters and even monsters. Then fight!

FAQ / Secrets / Moves List / Tips / Authors Message / Downloadable at:
http://tamugaia.com/finalslam2
______________________________________
| Get updates on New Tamugaia Games: ░ ░░░ |
| http://josh-tamugaia.newgrounds.com/follow░ |
-------------------------------------------------------------------

::::::: NOTES / ISSUES: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. some may find the game too easy especially if you can use a certain spam move throughout the match to win. This is because the default difficulty is set to Easiest. To get more challenge out of the AI, you can try setting the difficulty to Fighter or Master or Legend.

2. Issue with power moves. The power moves can be done fine and I can easily execute them, and I believe I am no more better a fighting game player than you, if not worse. But during testing, I did find that some people are having troubles. And I found out it's the keys are pressed. For example, Down Front Punch. If you do it very quickly it may not trigger. The keys MUST NOT OVERLAP. So it has to be down, release, front, release, punch. And I have already set the key combo times to moderate, and as I mentioned to one reviewer, just tapping Down. Front. Punch. (using Turner) should give you an aura ball blast. Not too slowly, but not too fast. To get the hang of it without getting beat up, try it with 1p vs 2p first. Then pretty soon you'd be able to do it faster.

3. As for lags and slowdowns and unresponsiveness, yes, unlike other games the sprites are customizable, and not just colorswap like some Street Fighters, therefore, rendering them takes more cpu power and RAM. Ways to reduce lag:
- close some browser tabs
- close some unused background applications
- download the Silver version (free)
http://www.indiedb.com/games/final-slam-2/downloads/final-slam-2-demo EXE and run it on Fullscreen which will use Windows DirectX that can reduce lag and increase speed by a lot

Have fun!

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

codes. have fun

Nate:rallison|52322302kafmvavvaaakkkahaadbhapaaaacfacagafafalaladawawamam|32334jbdeaic|aj
bnavadajaaagagajapbdbfaaafadacaeadaxaoadcbbnbmat
|44566545170000000717015000000062600271111112320019222234261066

My Codes Ryu|54441202aacqvckkkkkvvvcfaadayaaaabtavabaaaaaaaaaaaoaeaeafaf|32532iadcacc|abaaaaacacaeaaagadaaahaqaaaaacadaeaaadabaaacabcbbm|63461415085003304999016000000099900271141479990019225267999086
M.Bison|74544503aakqpkppwwbpwwaoaadaaaaaabgcjaaadafafamamajaaaaaoao|23433gcccade|abbwbdadacakaaagaaaabdaqafadacaiaeadaabaagchbqaxao|72471468114455457999016000000099900271543359990019222234999070
Guile|64543502saksfkqpppceffcsaadaeaaaaaaagaaadauauaaaaajawawamam|22443cbccabd|afaaaaacacaeaaafadadbcaeaaabacaiagaiaabgagbbbkbwaj|44566545180000000990016000000099000271111119900028333335991066
Sagat|74543502aaakkvkkvvvlkvcfaaaaaaaakaaaaacaaaaaaalalauaaaaasas|22443cbccade|ahbobdadacaaaaafaaacbca_aeacakaiabadaiaeaaafbkacab|44566545010333254999016056455499900275755679990019999878999099
Akuma|6454350pqakkjckkkkcjjjbraadauaeaaaaavacahaaaaaaaaaoaeaeafaf|23433cbbcadf|abazbgafacaeahahadadabaeafaaajaiacadaabtaaacabbqad|73273327040555566999021343543599900178877989990019778779999096
Balrog|45542500aakklqkkkkakkkasaadaaaaaaaabgaeabaaaaaaaaadaaaaaaaa|22551cbccadd|afagbkafamaeacaaacabama_afadadabaaaeafciagcjbqaiai|44566545180000000999016000000099900271110009990019222000999099
Dhalsim|4130230caakkkbkksskpssfaaaaaaaaaaaabeabaaaaaaadadacaaaaawaw|23433icccabe|aqbcauadacaeahagabalabaeafaeajadaeadaaakaabsblbrab|42671435180774365999016876477699900277747759990019999994999086
Q
Q
Vega|6252230bbabddvddddaccdaaaadaaaaaybbaladadafafacacajaaaaaaaa|23343gcbcabe|agabayakadaaaeagadacabbbagafadaiacafaxciagcjbqaiai|44586545929999999999091999999999909199999999990919999999999099 note: there was a typing error there is suppose to be 1 Q but the code put in 2 Q's and Vega but it's Q
Ken|52322302saksqcqqkkqqqqaaaadaaabaaaaavaeaaagagaaaaaoaeaeafaf|32433cbcbahe|abbtaaacadaaaaaaacababaeaaaaadabaaafajacababaacbbm|44566545919999999999091999999999909199999999990919999999999099
Birdie|55562503sakkakaabbcakkcaaadasaaaaaaaqaaadajajalalajaaaaaaaa|23442cbbbace|adceaaafacakabalaaamakacaaafaiadaeabaebwaabnbqbcag|44586545919999999099091999999909909199999990990919999999099069

My Slammers' Codes:

Leafy:Leafy|4555551ggakkfgkkkkffffchaadanalaaaabxafafaaaaaaaaagatataoao|33115obbcace|ahblbsajalacaeagaaadahacafadaaahaebzafcfaibqbtbecu|94566545180000000226016000000022900271111112220099292234469098

Firey:Firey|9000000rqakkqqqqqqqqqqdhaabaqabaaaaabafafacacamamawatataoao|33214rbcdabe|ajchbmakbbalahahajaabcacaaaeacadagazbubyaibxaybfal|44566545180000000226016000000022300271111112220599222239548049

Felix The Cat (HET):Felix:the:Cat:(HET)|05555502aaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaabhararaaafacacacacaaatatarar|23115qabdagb|agbaa_adakahagafaaacahacaaafajahahbabeblahazcbbvaf|44566545180000000226016000000022309291111112220919999999999095

Mario:Mario|52321504aakqqvkkkkcjkkchadcamadaaacaladadafafadadajaaaaaaaa|33522ccbcagk|anbtbkbgayafafahaaaibcaeabacajadagbdbhboanbbcuceai|44566548980000000228086008000022300279111192220919999999221099

Shantae:Shantae|05343211odboobwwwwbowwdhaacbaajaabubxaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaa|33522rccdabh|aebmbsaibaamabahahakahaqaeaeajaiabbvcdbaahcibqbxaj|24586545180000000226016000000022300271111112220019222234221066

Risky:Risky:Boots|2455931voakookkkkkkooofhaadaeabaaahbxaaaaaaaaaaaaawatataoao|22515qcbbagd|ambcbsakbaalahagafaaambbafadakaiabagafa_aiagbtcdal|44566549930000007228016000000079300271111112220917224234659099

Isaac (The Binding of Isaac):Isaac|95599404mmdbbbbbbbdbbbfhaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaa|32523qbccaic|agccbhamauaeahafaaalbdacagadacahaeawblauaqbjbrbral|94586549180000000626016000000022300271111112220019222234391066

ROBLOX:ROBLOX|5255230waakkkaaaaaaaaafjaaaaaaaaaaaabafafacacacacasababarar|11355lccbagf|ambdbaakamaaaaahadalamacagaealamagbqaualaiaicbagba|44566545180000000226016000000022308271411112260949292284229096

Four:Battle:For:BFDI:Four|9550050kaalkklkkkkkkkkdbaaaaaaaboapcjaeafajajaeaeadatataoao|33315mcbcach|apcdbaakbaalaeahafacahacagacamanaccdbxcjajbwbqazaa|44566545180000000226016000000022304299941112220169999999459099

Ruby:Ruby|6059951ppaqpqqqqqqqqqqdhaacapajalaabxafafacacamamawatataoao|33212qadcaaa|adcebsakbaalahafaaadahaqagadakaiagazafazagbbbsaqal|44566545180000000226016000000022300271111112220019222234221066

Here they are!

OCTOBER 5th 2017 5:04 PM,

Scorpion|63500501aavasaaaaaaassaraaaapaabnasauafadawawakakajasasauau|32334aadeahb|acbsaaagadaeahafbaanacawaaadakalakalaeakagbrbqaeaj|48888885510000000099031666556519800296555559490019965577999099

SubZero|63522303aakaaakkaaakaaataadaaaaalarauabajababacacajakakavav|22443aadeahb|aabsaaaaaqaeaaajbaakaeaqaaadanagaebqafajagbmbqabaj|48888885510000000999041000000099900271846519990019777777222099 

Johnny:Kage|63322304caakvvkkvvkaaackaacbjaaadaaabacajadadalalajahahasas|33333aadeahb|a_cfbdaeadakaaafaaaebeaqafadakaialaobsadagbobqaiaj|48888883730000000900021000000090000179765649920019999999999099

Jax|75533300aakpcbbbbbaaeecmaddaaaaaabiabafadacacamamajakakavav|12444aadeahb|adaaaaafadaaaaaaacanabaeaaaaadabaaaxbaciagacbqaiaj|48888885810000000900021000000091100178767879990018888767999099 

Sektor|6242300aadaqqqqqqqaqqqeeaaaaaajaaaqclafafawawamamawasasaoao|22533aadeahb|acbnbjadacalacaqarapbaaqaaaaakahaeagbdbpagcdbqaeaj|48888884650000000591053000000099300271111119290019888888229099

Raiden|74432302aavdkbvvvvvvvvaaaadaaalagbvawacaeaxaxacacacaqaqarar|21543aadeahb|ajavagalbaafahbhbgakabaeafafaganakaualamagbabqaoaj|48888887310000000229012000000029200175555559920019666666921099

LIU:Kang|62300002aakqdkkkaaaaqqacaaoaqagaabrbeaaacaaaaamamajaoaoawaw|32235aadeahb|aoavaualbhafahaibaarbfadaeadafakalaaayalagaabqafaj|48888887610000000269012000000094700276546739940019999999953099

Kung:Lao|62202102aakaaakkbbapiialaadaaaaaabdapabadaaaaamamajaeaeafaf|33324aadeahb|anaaaabeajafahbabfbhbgadafadaladagakaacbagbbbqbeaj|48888885610000000229032000000022900279739949990019999999691099

Shao:Khan|85562502abvwdappbbappbdjaaaaaaabnancdacahahahajajapasasakak|11553aadeahb|a_cibeamaqamabaeajalabacagafaaabagabbqbnagaybqbqaj|48888885980000000294081000000069604136965779990016994755922099

Shang:TSung|72222504aaakakkkbbaarrbjaedakalapaabmaaajaaaaalalacababacac|23325aadeahb|aqbzbfatauamafaxaybcatbbafacajahadalblbpagbzbqaeaj|46678887310000000909041000000092900175568833840017967965292099

Quan:CHI|8332230wapvvqapkppaaiiasaaaaaaaaoaabaadajauauajajajakakatat|12435aadeahb|a_chatazbaajahayaaazahadafaaajadagbfawbvagaybqbsaj|47788785410000000999031000000077900131111119790012455655229099

Reptile|6533230eaaeeeaekeeaaaaeaaaaaaaaaxascmabaaavavajajagayayarar|33225aadeahb|akbsala_bbaeahbdafbebgaqadadabahaeambpbnagcfbqbsaj|47778873610000000276011000000085600275545589370019797779929099 

Ermac|82322302aaeppappaaaappamaadaaaaanatcmadadarajacacajapaqapan|33225aadeahb|agbdaaalajamaebfbgbhahadaaaeakaiabaiaacfagaybqbsaj|48868778310000000999011111111199900175554442290019887687229099

Sindel|5200431dbaaaoaaabbaoaaadaadbiaobobtbrabajahalalalaiasasauau|33225aadeahb|amazbnbbbcalaabebdbcahaeafadakalalaucbazagaebqbsaj|47788872510000000229011000000029900179991239220019999444932099 

Rain|62322302aaotoaaaooaaooakaadabaealbnauabacalahalalajagagatat|33324aadeahb|acaaalacadaaaaafahabbcaeaaaaadafaeafakbjagbibqamaj|47867875310000000291011111111159100174333338820019887987662099 

Noob:Saibot|7332230aaaaaaaaaaaaaaabgaadaaaaabasauadajaeaeacacajauauakak|33234aadeahb|acazafadadaeaaafahagbfataeadakalalaabhbragadbqbsaj|47888878310000000929011111111199900297655459990019999999999099

Cyrax|6233100aaaattassssatttbaaadaaaabgaqclacafawawakakawasasaoao|32433aadeahb|acbeakacadafaaafaiaabcadaaacagahalalavbsagahbqacaj|47788777640000000940031111111194100163333336320019688658229099

Kano|63433302aawkpkkkbbaabbcrahkaaaaajaaabaaadaaaaamamajarasaaaa|33333aadeahb|ambwblaeafaeacaaacalbdaeafaeadabaaabauagagbcbqbdaj|47788772610000000526011111111149600179846532960019996466292099

Kabal|62332304aaabaaeeddadaaeaaadaaaabgbxavacabakakajajajacasarar|33333aadeahb|a_cgayafbbamaaaaacamatacaaaaadabanaaaebnagaxbqbraj|48878885110000000999011000000039800174434449290019885964929099

  NEO|72312304aaakakaaaaaaaaanaabbgaaadaabzaaabafafaeaoacaqaqanan|33315aadeahb|aibsboajalagahbaavbfbgaqadadagakaeaaaybbagcabqataj|47888785340000000222036000000011200177783434460019999999999099

BlaQ|9350350aaaaaaaaaaaaaaagmaeiaaaaayayckafafacacamamawatataoao|33135aadeahb|agbzbjbhaqacadbabgbfawaracaealafaeaabhcbagbrbqbsaj|08888887910000000099031000000009900199999999930019997999788099

King:Q|05575500aakababkaaaawwcmaecbdafaablckafadacaaamamacawawaoao|31335ncdcaif|abcebdaqagaeadaralbfaybdaaafahakalabaecbblbpbnbgai|88888887910000000099021000000019900178869659990019999999833099

1Punchman|63300104aakkspssppppssbbaaaaaaaaaaaasadadaeaeacacajababadad|31155aadeahb|agbxbpbgagaeabbabbaiabaeaaaaadabaaaaagbnagacbqbraj|48888880410000000109031000000020900199990009690019999000999099

Genos|63301305uabkbbabbaaabbebaacavapbdaackafacacacamamawauauakak|33225aadeahb|aiazboacadafaaaianabbcadaaaaadabaaaaaganagbpbqciaj|48888885510000000066021000000005500276555652690019999999929099

Kiid:Buu|0230220nnannnnkkaadvvvaqaaaaaambbaacbaeajaaaaalalamaqaqarar|31551aadeahb|ambjbpaqamamacaaaoadamaeaaaaadakaeaaaabtagabbqbraj|48888887910000000999001000000099900149599912290019444997229099

Android:17|62321302aakkakaarrbkkkaaaadbeabaaaabgaaadaxaxababacapaearar|31533aadeahb|ahcgbdacadaaaaaaacabbcaqagadadabaaaeapbragbnbqbtaj|48888885310000000922011000000092300179887769970019777777991099

Android:18|61003013sakkkkkkvvcakkaaaadaoacaaaaauaaabamamajajajafafawaw|32523aadeahb|afazaaacadaaaaaaacabaeaqaaaaadabaaaaaabsagabbqacaj|48868883280000000640031000000072000287675663490019666666919099

 

GOKU|74532502makarkjjjjprrrbtaacawaqaaaabzaaajagagalalaoaeaeaeae|31524dadeahb|aiazbeagadagahamanapavauaaabakajahaaaibsagabbqbhaj|88528655210000000999011111111129900286659972770019464999643099

Vegeta|54522502makcavaaaavaaactaadauapaaaacladabaeaeacacacababarar|33333fadeahb|adbnbdafaeacacacbaaebca_aaafaiahaeagafaaagblbqbhaj|48882882710000000999031000000099900196777569990119999999889099

Piccollo|8342230feaffoknnnncooobbaaaaaaaaaazafaaadawawakakaoaqaqanan|32514aadeahb|aqazbdbabeaeahbcbebcataqafadadabaaaacaayagawbqaxaj|48788785420000000676021000000055600177777772220019889994221099

Jiren|9559950baaakqvaaqqvaaabcaaaaaaaanaacdadafacacamamacatataoao|31353aadeahb|aabsbgacadaaaaafadacaladaaadakalahbaadbdagbubqataj|03888883390000000991016000000099700199999998480019999999878099

Toppo|72299501awkkqvaaqqvaaaamafaaaaaaaaaccadadaeaeacacacababacac|31434cadeahb|amcianacadabacbhafadahbbafacajaiajbucaacagcdbqbmaj|44566540180000000299016000000022900271111112220019222234921086

Hit|7330250ooaooajjjaaaaaabtaaaaaaaaaadcmaaabaeaeacacajaqaqarar|31335aadeahb|ahazbdakbaaeaeatauavamaeaaaaafaeaeazaibragcibqcaaj|44566545160000000996011400000099600295444419990019888887999088

Golden:Frieza|0450250ooaottottssktttaoaaaaaaaayasclafaaaeaeamamajatataoao|32334iadeahb|anatbaalbcaaahbdbcbea_afadadafakacayajbqagcebqbsaj|48888888910000000396016000000049000191111118520019666999999099

Dyspo|7100000oaaooqvaaqqvaaagaaaaaaaaawbocdadadaeaeacacacababacac|33135aadeahb|aqbabrajavakagabbcadbfbgaaadaaanagawbdbsagbrbqcjaj|44566545110000000999031000000099900295519959990019864997969066

Beerus|7120050oaaooosssssckllggaaaaaaaaubqbeaaajababamamavaqaqafaf|32433aadeahb|anbnbealaiadacaibfbgakbbaaaaalaeadazayavagbtbqbsaj|08888887570000000495041000000029300173476549950019993995999099

Champa|7119100oaaoooksssscpqqbgaaaaaaaaubqaaaaajadadalalamaqaqafaf|13533aadeahb|accdbiaeacabacafahaaabaeabacaiajacbibtbtagazbqbiaj|44566541380000000226026000000022300173433339990019888888799099

Vermouth/Belmond|7330050wraprvksssscolqeaaaabdafaqaabwaaajababamamacaqaqaqaq|32343aadeahb|ancgbkacacalaaagambbabaeaaaaadabaaawblbeagaybqbaaj|48888885910000000996031000000099300191111119990019999999999099

Giin|7330000iaaiiiksssscjjjbaaaaaaaaaxbqcdaaadadadalalacaqaqafaf|31443aadeahb|aoavbkbcaiaeahbhbcafbfawagacajadahbgbuabaganbqbsaj|48888885510000000926011000000094400274444549990019999999999099

Ivan|0559950paaarvaaassciiiaaahkajafbgbmceababaxaxamamacaqaqanan|21534aadeahb|abaaaaakbaaaahbfaybhbdaqaaacaladajaxbjaiagalbqaraj|48888887310000000229031000000026900191111117990019999999999099

Moscow|9559950faarefcfeffceeecaaaaaaaaayancmafadaxaxapapasaqaqanan|13533aadeahb|agcjbhadacaeahacadadabacagaaamafaebobcaoagatbqbnaj|48888885950000000900031000000092200191111119990019444444333099

Heles|6000501daaassksssscivvbhaadaoanaabnbiaaajawawamamavaqaqawaw|33324aadeahb|aiauaabhatabagapalbbafbbacadalacadahbpacagadbqbzaj|48888885550000000222016000000022300271111115990019999999999099

josh-tamugaia responds:

Wow... Awesome! Did you create all these? Anyways good job!

Great sequel, loved the first one!

CM Punk:

CM:Punk|63513302aakkkvkwvvajkkbnahkaaaaaaaabbacadaaadalalaqaaaaavav|22344eaccaih|ahbqbcakajadacbfawadahaeaaafadanahbqbjbnagalbqchaj|44566546180000000226016000000022300271111112220019222234221066

Credits & Info

Views
74,684
Faves:
186
Votes
84
Score
3.93 / 5.00

Uploaded
Dec 30, 2013
7:41 PM EST
Genre
Action - Fighting - VS
Tags