00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

Dwarventech just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

matematik spil

Share Collapse

Author Comments

Det er et matematik spil for børn i 2 eller 3 klasse

Log in / sign up to vote & review!

5+3=2?

Hehe, det er sjovt nok at se en anden dansker lave et spil her på siden :)
Der er desværre en fejl i spillet, eftersom 5+3!=2.

arty-farty responds:

damn... du har ret

Credits & Info

Views
6,218
Faves:
2
Votes
11
Score
3.02 / 5.00

Uploaded
Mar 18, 2011
9:23 AM EDT