00:00
00:00

Reviews for "Con-Quest! Poké-con (Version 0.095)"

YV5eW0pYSl9cX0FCUkFYSF5TUVVHRUFdXlFYXlNURFpbUENYYURYQFdFSkRbRUlCUlhFVV5HUFVG
RUVEXElHQ1FJW0NeSUFYZVlbXFZFR11FQEBeVkRYS1hHUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUtNYERbQFRF
QURZX0FeVE1BVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0BeVEVEVVxcUVVHRUREXUlE
Q1JJWUNfSUJYYURbQFRFQURZX0FeV0JYS1hHUFVGRUVEXElGQ1BJWkNfVF9BfFlFXUpYX1lFQVxD
SUdYSENaU1VFUFheQVNYQlZJWUNfSUJYYURYW0pYRURZX0FeVFhFVV5HV1VGRUFEXElEQ1JJWUNf
SUJYYURZQFZFQ0RZX0FeVFhFVV5HUlVH

YVBaVEpYSlxcX0JHSUVFSl9HU1VGUUJYQVREX05QWF9eSUJYYURYQFdbX1taQ0NFSUVYSENaTUhb
WFhZQVZYXE5WRF9CVF9FYFpdXFZFRlhFQEBeVkRYSFhHUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUVEZURbQFRF
QURZX0FeVE1BVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0BeV0xBVV1eTUlbWVhYQVVY
X05URF5CVF9FfFpFXkpbX1hFQlxAU1hHVV5HUFVGRUVEX0lGQ1BJWV5CUF9FfFlFXUpZX1hFQlxB
SUVYSF1HU01bX1heQUhAQ1NJWUNeSUNYYERZQFdFQ0RYX0FeVVhEVV9HUVVHRUVEXUlFQ1NJWUNf
SUNYYURYQFZFQkRYX0FeVFhHVV9HUFVGRUVEXElFQ1NJWENeSUNYYERZQFZFQ0RZX0BeVVhEVV9H
UVVHRUREXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0E=

ZlleQFRYQl1FRkBHSUVHSlpHTEhbWkVZXUlFXldJXVhbVV9FfFlFXUpYRkReREVLV1hFVV5HUFVG
RUVEXElHQ1FJW0NeSUFYYVhbWFZZX11ZX0NCSUdEVVtHUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUJDZF1FXkpb
X1pFQ1xDVlhFQFpHUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0FeVVhGQVpHUktHRUREXUlE
Q1JJWENfSUJYYURYQFRFQERbX0BeVFhGT0NZUFVGRUVEXElFQ1BJWkNcSUJFfF1FXUpYX1lFQ1xC
SUVYSkNaTUhFRUNdQVNYWU5IXENfSUJYYURYQFdeX1lfX0BeVFhFVV5HUFVBRUVEWElFQ1JJWENf
SUJYYURYQFdFQkRYX0FeVFhFVV5HUFVERUREXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFBFQkRbX0FeV1hFVV5H
UFVGRUVEXElEQ1JJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0FeVFhFVV4=

i can see the improvments in the game, from the start till now, i played it all in a single session and the quality and details in the game are incredible

Great game ! I'm having fun each time i'm playing !
Here's my save code: all is unlocked.
Yl5RWUpbRVBcX0FEXUFYSFlTVFVaWFheXVZCQ1NRXkNZVkNEfFlFXUpYX1lcX0FDXEFMS0NaTUhb
WFhZQVRYXk5WRFxCVl9EfFpFXlZdS1hZX0VHSUdEVVxbTUtbWFhZQVVYX05VRF9CVV9EfFleWFNF
QURbX0JeVVhEVV5SVFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0FeVFhEVV1TVFVDWEFEXUlE
Q1JJWENeSUJYYURYQFdFQURaX0JeVVhFVVtdTUFbWFhZQVRYXk5XRF1CV19FYURcQFdFQkRYX0Fe
V1hFVVxHUFVGW1hfWElCQ1RJRVtCVF9FfFlFXUpYRERYRVxDSUVYSENaTUhbX1hZQVBYXk5URF5C
VF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSUVYSENaTUhbWlhYQVRYXk5URF5CVF9FfFlFXUpfX1lFQVxDSUZYSENa
TUhbWFhZQVRYXk5XRF5CVF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSUVYSENa

All unlocked + all secrets
YlFbWUpbSlpcX0FLUEFYSFZeVFVaWFhRWFJYXlRSRFddUENYYURYQFdFQl1FQkBAVk1MVV5HUFVG
RUVEXElFQ1FJW0NdSUNYYkRbXFJRQ1hFRkVeVkRYSl9HUlVGRUVEXUlEQ1JJWENeSUNYYV9QXEpb
X1pFQVxCSUBYSFZeTUhbWFhZQVRYXk5URF5CVF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSURYS1deTU1GXFhYQVVY
X05VRF9CVF9FfFlFXUpbX1tFQVxCSUVYS1lHVVVGRUVEXElFQ1BJWkNcSUJFfF1FXUpYX1lFQlxA
SUVYSkNaTUhFRUNdQVNYWU5IXENfSUJYYURYQFdeX1lfX0FeVFhFVV5HUFVBRUVEWElFQ1NJWUNf
SUJYYURYQFdFQkRYX0FeVFhFVV5HUFVERUREXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFBFQkRbX0FeV1hFVV5H
UFVGRUVEXElFQ1BJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0FeVFhFVV4=