00:00
00:00

Reviews for "Con-Quest! Poké-con (Version 0.08)"

Looks awesome, keep it up!! :D

YlFbQFVaQ0RYR0BeV0ZEVVlHV0pHRUVdQVJBX05URF5CVF9EfFFfVEpYX1lFQ1xDSUVYSENZTUhb
WFhYQVVYV1JVRF5bSUNYY1hFX0pYX1lFQkZeXVhEVV9HUVVHRUZYQVdYXU5VRF9CXF9CZURZQFZF
Q0RZX0BeVVhEVV9HUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUNYYERZQFZFQ0RZX0BeVVhEVV9HUVVGRUREXUlE
Q1JJWVxCVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xCSURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xC
SURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xCSURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05URF8=

YV5eW0pYSl9cX0FCUkFYSF5TUVVHRUFdXlFYXlNURFpbUENYYURYQFdFSkRbRUlCUlhFVV5HUFVG
RUVEXElHQ1FJW0NeSUFYZVlbXFZFR11FQEBeVkRYS1hHUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUtNYERbQFRF
QURZX0FeVE1BVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0BeVEVEVVxcUVVHRUREXUlE
Q1JJWUNfSUJYYURbQFRFQURZX0FeV0JYS1hHUFVGRUVEXElGQ1BJWkNfVF9BfFlFXUpYX1lFQVxD
SUdYSENaU1VFUFheQVNYQlZJWUNfSUJYYURYW0pYRURZX0FeVFhFVV5HV1VGRUFEXElEQ1JJWUNf
SUJYYURZQFZFQ0RZX0FeVFhFVV5HUlVH

I'm stuck or it is a bug

aVFQVUpbSllcX0lLXE1YSF9cVFVFRUVaWF1YXlRWRFdfUENYYURYQFdFSkRYQ0JEVEVHT0NaTUhb
WFhZQVRYXk5WRFxCVl9EfFpFXlZQRFlcQUBCSUVETENaUUlbWERYQVxDQ1NJWUNeSUNYYERZQFZF
Q0RaR0BeV1hGVV1HUVVPXlhZVFBYXk5URF5CVF9FfFlFXUpYX1lFQlxDSUVYSENaTUhbWVhZXFVY
W1ZQRF9CVV9EfFhFXEpYX1lFQlxDSUZYS0NZTUlbWFhaW0lCX05URF5CVF9FfFpFXkpbX1lYX0Ve
VFhFVV5HUFVFRUVEXklFQ1NXRF1WSUVYZkREWEpYX1lFQlxDSUNYTkNaTUhbWFhZQVRYX05VRF9C
VV9EfFhFXUpYX1lFQlxCSURYSUNbTUhbWFhZQVRYXE5V

I've found this enjoyable, time wasting silliness. I'd say, my only question is: Why does Carmen not apply her status change the way Ivy and Phoebe do? My only complaint, also relates to Carmen in that she does LESS damage than you do on a single shot fire attack.