00:00
00:00

Reviews for "Con-Quest! Poké-con (Version 0.08)"

Zl9ZQFBeQ0RaR0VeVkBBVVpHV0FGRUdbQVRCWlJJWUNfSUJYYkRYWlZYX1lFQlxDSUVYSENaTUpb
WlhbQVVYXk5UWldeVV9HZURaXEpaQ0RfX0FeVFhGSENaVlVGX1hYQVVYX05QXUNcSUFYYkRZQFZF
QltZX0FeVFhEVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNeSUJYYERZQFZFRFhFQkZHSURYSUNbTUlbWVhYQVRY
Xk5VRF5CVF9FfFhFXEpbQURYS1xCSUVYSENbTUlbW1hYQVZYX05VRF5CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xC
SURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVV9FfFhFXEpZX1hFQ1xCSURYSUNbTUhbWFhYQVVYX05VRF9C
VV9FfFlFXEpaX1g=

YVBYXEpYS1lZX0ZFVVhNSF9HUVVDXkVcQVRFWE5QUFpeSUJYYURYQF9FSlxdRUVeVFhFVV5HUFVG
RUVEXklHQ1FJWENcSUJEYlxZXEpcQ0RaQ1xBVVhAVV5HUFVHRUREXUlEQ1JJWENWUUZYYkRbQFRF
Q0RaQVxDXEFYSENaTUhbWFhZQVRYXk5URF5CVF9FfFlFXUpYX1lFR1xDVERYTVlbTUlbWVhYQVVY
X05URF5CVF9FfFpFXkpbX1hFQlxGU1hATUNaTUhbWFhZQVdYXU5XRF5fSUZYYURYQFdFQ0RZX0Fe
VlhFVV5ZTUtORUJEW0lZW05URF5CVF9FfFleQFdfX1lFQlxDSUVYSENdTUhbXFhZQVRYXk5URF5C
VF9FfFhFXEpZX1hFQlxDSUVYSENYTUk=

YlhRWUpbQ1BcX0FDUUFYSFpbVFVGRUBZVVBYXlNRRFpZVUNYYURYQFdFSkRfQ0NGXVhFVV5HUFVG
RUVEXElHQ1FJW0NeSUFYYVhbWFZZX11ZX0BeVkRYTkNaTUhbWVhZWUlEQ1JJWENeSUtAZURbQFRF
QURZX0NBSUVNTENaTUhbWFhZQVRYXk5URF5CVF9FfFlFXUpYX1lFQlxCSUVFSUNZVkxbWVhYQVVY
X05VRF5CVF9FfFlFXkpYX1pFQ1xDSUZCVVtbTUhbWFhZQVRYXU5XRF1CVEJYZURYQFdFQ0RZX0Be
VFhHVV5HUEtbW01EW0lCQ09RRF5CVF9FfFlFXVFFQl5FQ1xDSUVYSENaTUxbWFhdQVRYX05VRF5C
VF9FfFlFXEpZX1hFQ1xDSUVYSENaTUpbWQ==

fun game! buggs sometimes but just save allot and it wont be a problem, what do i do when i need someone who knows shitty magic.

Love the art and that there is genuine work being put into this game, quality and consistant work at that.

YllcQFdbR1hFR0dHSUxASUNfTUhHWkFEW1xYXFZQWENfSUJYYURYXkpYRV9RX0FeVFhFVV5HUFVG
RUdEXklHQ1JJWUNbVEFEYERdWUpaQ0RaQ1xCSURYSUNbTUhARUREXUlEQ1JJW1ZeSUFYYkRbQFZF
Q0RYSkVeVFhFVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQ0RbS0VeXERYSUNbTUlbWVhYQVRY
Xk5URF5CV19FfFpFXEpYX1pfX0deVFhFVV5HUFVFRUZEXUlFXk5VRF9CVF9FfFhFXEpZX1hFQlxG
SUVAVV9HUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUNYYURYQFdFQkRZX0BeVVhEVV9HUVVGRUVEXElFQ1NJWUNf
SUJYYURYQFdFQkRaX0BeVFhFVV5HUFVGRUVEXElFQ1JJWENeSUNYYA==