00:00
00:00

Reviews for "Con-Quest! Poké-con (Version 0.08)"

Z1hZQFFZQ0RaR0BeVkxEVVpHWEtHRUdcQVRDX1JJWUNfSUJYYERYXVJdX1lFQlxDSUVYSENaTUtb
W1haQVVYX05UWldeVV9HZURaXEpaQ0RYX0FeVFhFTUNaVVVPRUREXUlEQ1dQRF1CV19GfFhFWEpY
QlhFQlxDSURYSENaTUlbWFhZQVVYXk5URF9CVF9FfFhFXEpdRkRbR0VeVVhEVV9HUVVHRUREXUlE
Q1JJWUNfSUNYYERZQFRdX1xFQ1xDSURYSUNbTUtbWVhbQVVYX05URF9CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xC
SURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVF9EfFlFXEpZX1hFQ1xCSURYSUNaTUhbWVhYQVVYX05VRF9C
VF9FfFhFX0pZ

loved the game it does have some bugs and is unfinished. here is my game password YVFRXEpYSlBZX0FAV0RYSF1ZUVVHRUBaXlBYXlBXRFlfVUNYYURYQFdFSkRaR0FHSUVYSENaTUhb
WFhZQVZYXE5WRF9CV19FYFpdXFZFRlhFQEBeVkRYTVxHUFVGRUREXFFYX05VRF9CVV9MZF1FXkpb
X1pFQ1xDVFhFQFpHUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0FeVVhFSF9HU09CRUREXUlE
Q1JJWENfSUJYYURYQFRFQkRbX0BeVFhGT0NfTUhbWFhZQVRYXU5XRF1CVEJYZURYQFdFQ0RYX0Je
VFhHVV5HUEtbW01EW0lCQ09RRF5CVF9FfFlFXVFFQl5FQ1xDSUVYSENaTU9bWFhdQVRYXk5URF5C
VF9FfFlFXEpZX1hFQ1xDSUVYSENaTUpbWQ==

YVpfXEpYQV5ZX0hHUFhMTFpHU1VCX0FEW1ZYXFNQWENfSUJYYURQQFRZQl1bX0FeVFhFVV5HUFVG
RUdEXklHQ1JJWkNcUEVEYERdXEpZX1xZX0VeVFhFVV1aTUhARUREXUlEQ1JJWlZbSUFYYkRbQFZF
Q0RYSkVeVFhFVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQ0RYQkBeUUBBVV9HUVVHRUREXUlF
Q1NJWUNfSUJYYURbQFZFQkRdRVxKSUVYSENaTUhbW1haQVdYXlNJXUNfSUJYYERZQFZFQkRaX0Fe
VEZYS1dHV1VBRVlcQVRYXk5URF5CUl9DfFhFXUpYX1lFQlxCSURYSUNbTUlbWVhZQVRYXk5URF9C
VV9EfFhFXUpYX1lFQlxBSUQ=

yo im kinda stuck right now i need to find someone with shitty magic for jess but im not sure what to do any help? heres my save if you wanna see.
YVpcWUpYQV1cX0dEUFhDT1pHUlVBX0ZEW1ZYXFNQWENfSUJYYURfQFJYQF5FQlxDSUVYSENaTUhb
WlhbQVZYX05URF1bU0NEfFxZQFVZX1tZX0NHSUVYSENbTUtCRUREXUlEQ1JJWVleSUFYYkRbQFZF
Q0RYREBeVFhFVV9HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQ0RYQkBeXUFYSUNbTUlbWVhYQVVY
Xk5URF5CV19FfFpFXEpYX1pfX0BeVVhFVV5HUVVFRUZEX0lFXk5WRF5CVF9EfFhFXEpYX1tFQlxD
V1hGS0NeTUlbREBEXElEQ1JJWENeSUNYYERZQFdFQkRZX0BeVVhEVV9HUVVHRUVEXElFQ1NJWENe
SUNYYERYQFdFQkRYX0NeVQ==

Zl9ZQFBeQ0RaR0VeVkBBVVpHV0FGRUdbQVRCWlJJWUNfSUJYYkRYWlZYX1lFQlxDSUVYSENaTUpb
WlhbQVVYXk5UWldeVV9HZURaXEpaQ0RfX0FeVFhGSENaVlVGX1hYQVVYX05QXUNcSUFYYkRZQFZF
QltZX0FeVFhEVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNeSUJYYERZQFZFRFhFQkZHSURYSUNbTUlbWVhYQVRY
Xk5VRF5CVF9FfFhFXEpbQURYS1xCSUVYSENbTUlbW1hYQVZYX05VRF5CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xC
SURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVV9FfFhFXEpZX1hFQ1xCSURYSUNbTUhbWFhYQVVYX05VRF9C
VV9FfFlFXEpaX1g=