00:00
00:00

Reviews for "Con-Quest! Poké-con (Version 0.08)"

YVhQQFVbRkRQQ1xDUkRYTkNZWU1bWEdEW1BEQ1NJWENeSUNYZ1heQFdFQ0RZX0FeVFhFVVxHUFVG
RUREXUlAX1JJWV9CVkNYY1hFXUpYX1lFQkZeVVhEVV9HUVVHRUVYQVdYX05VRF9CVV9FYFhFXUpZ
X1hFQlxCSURYSUNbTUlbWVhYQVVYXk5VRF9CVV9FYERbXVNFQ0RZX0BeVVhEVV9HUVVHRUREXElE
Q1JJWENeSUJFfFpFXEpZX1lFQ1xCSURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xC
SURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05URF9CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xDSURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05URF5C
VF9E

YV5dWUpYRVxcX0ReVERFSUNbTU1DWUxEVFVYW1dVWENfSUJYYURQQFJeRlhcX0FeVFhFVV5HUFVG
RUdEXklHQ1JJWkNbVEFEYERdWUpaQ0RaQ1xHSUVYSENbTUlbWVhYQVVYX05dXFpCV19GfFpFXEpd
X1lQRlxDSUVYSENaTUhbWFhZQVRYXk5URF5CVF9FfFlFXUpZX1lYQ1xAV0FYSUNbTUlbWVhYQVRY
Xk5URF5CV19GfFpFXEpYX1xfX0JDSUVYSENaTUhbW1haQVdYXlNJXUNfSUJYYERZQFZFQkRaX0Fe
VEZYS1ZHV1VBRVlcQVRYXk5URF5CVERYYV5FXEpYX1lFQlxDSUJYSENeTUhbWVhZQVRYXk5URF5C
VV9EfFhFXEpYX1lFQlxDSUdYSQ==

YVpbVUpYRlFcX0JCVVhMTVpHUFVGXEdbQV1GQ1ZUWF9CVF9FfFlFW0pRQ15aX0FeVFhFVV5HUFVG
RUdEXklHQ1JJWkNbVEFEYERdWUpYQ0RbQ1xCSURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05XUFpCV19GfFpFXEpY
X1lbRlxDSUVYSENaTUhbWFhZQVRYXk5URF5CVF9FfFlFXUpZX1xZX0JHSURYSUNbTUlbWVhZQVRY
Xk5URF1CV19GfFhFXUpbRUReX0FeVFhFVV5HU1VFRUREXFRYX05VRF5CVV9EfFhFXUpaX1lFQkJe
V01YT0NdTVRDRUVEXElFQ1NJWVhCVEVYYERYQFdFQkRYX0BeVVhEVV9HUVVHRUREXUlEQ1JJWENe
SUNYYERZQFZFQ0RZX0NeVQ==

aFFaQFdYQFhFQEZHSUJGSUNfTUtGWlhdX0lGWVJVRF5CVF9FfF1FVVdfRURYX0FeVFhFVV5HUFVE
RUdEXklEQ1NJWlpYVUNYZFhFX1ZFQFhFQkReVFhFVV9HUVVHRUREXUlEQ1dQRF1CV19GfFhFXVFF
Ql1cX0FeVFhFVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNeSUJYYURYQFJFRFhFQUVeVVhEVV9HUVVHRUVEXElF
Q1JJWkNcSUFYYERYQFReX1hFQlxDSUVYSENbTUtbWVhdQVVYX05URF9CVV9EfFhFXEpZX1hFQkNe
VVhEVV9HUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUJYYURZQFZFQ0RZX0BeVVhEVV9HUFVGRUREXUlEQ1JJWENe
SUJYYURZQFVFQw==

Great game.
is there a way to echos show up with the original cosplay colors?