00:00
00:00

Reviews for "Con-Quest! Poké-con (Version 0.07)"

ZEVFxYW1tQWENfSUJYYUReQFddRVldX0FeVFhFVV5HUFVG
RUdEXklHQ1JJWkNfVUFAYFhFWVZFQFhFQEBeVEFYSENaTUhDRUVcQVRAQ1JJWENeSUBAYERbQFRF
QURZX0FeVEZBVV5HUFVGRUVEXElFQ1NJWUNfSUJYYURYQFdFQkRYX0BeUURYS15eTUlbWVhYQVVY
X05URF5CVF9FfFlFXUpYX1hFQlxGU1hGSkNaTUhbWFhZQVdYXU5XRF5fSUZYYURYQFZFQkRbX0Fe
VlhFVV5ZTUtORUJEW0lZW05URF5CVF9FfFleQFdfX1hFQlxDSUVYSA==

Nice game, but could be quite repetitive.

YVheXEpYQ19ZX0VGUFhCSVpHU1VGX0NcQVBHQ1BTXV9CVF9FfFlFXEpRQl9RX0FeVFhFVV5HUFVG
RUdEXklHQ1JJWUNYUUNEfFtZQFdZX1tZX0ReVFhFVV9HU09bWEBEXUlEQ1JJWVdbSUFYYkRbQFZF
QVlFSkBeVFhEVV9HUVVGRUVEXElFQ1JJWUNeSUJYYURYQFZFQ0RYRlxDVURYSUNbTUlbWVhYQVVY
X05VRF9CV19FfFlFXEpZX1pfX0JeVVhFVV5HUVVFRUZEXUlFXk5VRF9CVF9EfFhFXEpYX1tFQlxD
V1hGTUNdTU9bREBEXElFQ1JJWENeSUNYYERZQFdFQkRZ

Z1pcQFFbRkRdRUBeUUJEVVpHV09CRUdcQVRDX1JJWUNfSUJYYERaXV9FQkRYX0FeVFhFVV5HUlVE
RUdEXUlEQ1NXUF9eSUBBfFtZQFVZX1lYX0FeVFhEVV5fTU9bWVhYQVVYW1JJWkNcSUFYYERdXEpR
RkRZX0BeVVhEVV9HUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUNYYERZQFZFQ0RZX0BeVVhEVV9HUVVHRUREXUlG
Q1NJWENeSUNYYVBFXEpZX1hFQ1xCSURYS0NbTUpbWVhYQVRYX05VRF9CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xC
SURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVQ==

Y19eQFNbQ0RYRUBeVkBEVVlHUElHXVhaWUlFXVJVRF5CVF9FfFhFXVdcRERYX0FeVVhFVV5HUFVE
RUdEXklEQ1JJWVleVV9GYERYXEpaQ0RaX0FeVFhEVV5fTUlbWVhYQVVYXVJJWkNcSUNYYERbWUpR
RkRZX0BeVVhEVV9HUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUNYYERZQFZFQ0RZX0BeVVhEVV9HUVVHRUREXUlG
Q1NJWENeSUNYYV9FXEpZX1hFQ1xCSURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xC
SURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVQ==

YVlcQFReQ0RYQ0BeVEBEVVhHVUpCRUVZQVBBX05URF5CVF9EfF9RQFdFQ0RZX0FeVFhFVV1HUFVG
RUREXUlAX1JJWV9CVENYY1hFXUpZX1hFQkReVVhEVV9HUVVHRUVYQVdYX05VRF9CUl9CZURZQFZF
Q0RZX0BeVVhEVV9HUVVHRUREXUlEQ1JJWENeSUNYYERZQFZFQ0RZX0BeVVhEVV9HUVVGRUREXUlE
Q1JJWV5CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xCSURYSUNbTUlbWVhYQVVYX05VRF9CVV9EfFhFXEpZX1hFQ1xC
SURYSUNbTUlbWVhYQVVYXw==