00:00
00:00

Reviews for "Punk-o-matic 2"

This is my song

(Glory Mountains)-hbu-gbv-gbv-gbu-gbu-kbv-gb v-gby-gby-cdgbu-gbu-gbw-gbw-gbv-Z-Z-Z -Z-Z-Z-n,he-ghe-ghf-ohe-ghe-ghl-chl-c hl-chk-the-ghe-ghh-ghi-ohe-ghe-Z-Z-Z-
Z-Z-X,-hgF-ggG-ggH-ggF-ggF-kgM-cgM-kg N-cgO-cgU-dgF-ggF-wgH-ggF-ggF-Z-Z-Z-Z -Z-X,-hhe-ohg-ghe-ghe-ohl-ghj-chm-chn -cht-dhe-ghe-whg-ghe-ghe-Z-Z-Z-Z-Z-X

great game

(Baldurs Gate)-gdv-adv-adv-adv-acQ-ccQ-cbC-gbv -gbC-gbC-gbI-gbv-gcz-cbw-gdh-bcF-abI-
gcz-cbw-gbw-gbI-gbx-gcz-cbL-Z-Z-Z-Z-Z -Q,-ggI-ggK-ggJ-ggJ-ggL-cgL-caT-cgN-k gJ-gaP-caS-caU-caZaT-cgM-cgO-cnB-cgJ-
ggL-cgL-cgK-ggJ-gaX-cpq-cpm-Z-Z-Z-Z-Z -M,bZ-vgk-ggk-gaD-caD-caF-cgo-cgp-cgp -cgk-kaE-haF-ogk-gaD-caD-cgl-ggk-Z-Z-
Z-Z-Z-Z-c,-ogK-ggJ-Z-caU-caZaT-cgM-cg O-cnB-cgJ-ogK-ggJ-gaX-cpq-cpm-Z-Z-Z-Z -Z-M

Great game

If you look at "wolfman98"'s review, you'll see he's just angry because he sucks at the game.

one of a kind

(Its nice to meet you now die!)df-AcD-aaz-gaX-cad-gdj-aad-ibD-z cX-ccX-cby-h!!-Z-Z-Z-Z-Z-Z-u,ap-CaE-c aD-gde-cdf-ede-cdf-eju-viT-kha-chb-Z-
Z-Z-Z-Z-Z-z,ak-Cap-caC-Ads-cds-cbK-cb c-bbK-ccD-cdU-kgD-cgy-c!!-Z-Z-Z-Z-Z-Z -v,if-glp-ceT-cfm-ciR-cjg-eaG-aaG-aaG -aaG-Cjs-riV-aiV-igW-Z-Z-Z-Z-Z-Z-D

every1 gets a chance

(Untitled Song)cO-ccQ-ccQ-ccY-ccR-cbr-gbp-ebp-g bq-gbM-gbN-gcP-ccP-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-e,pq -gpq-gju-qpm-cjt-cjx-cpt-pig-blo-Z-Z-
Z-Z-Z-Z-Z-i,hd-ghd-kbl-cgt-cgu-cbj-Dd k-bcX-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-i,pq-gpq-gju-Gpo-
cju-ciS-cic-aic-aeq-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-i

Chech it out every player gets a solo