00:00
00:00

Our goal is for Newgrounds to be ad free for everyone! Become a Supporter today and help make this dream a reality!

Quickie: A Love Hotel Story (Public Alpha v0.16.1p)

Share Collapse

Author Comments

Quickie: A Love Hotel Story is an adult management, dating simulation game that features and expands on all our characters from Quickie (short visual novel series).

__________________________________________________


HOW TO SAVE: Saving is done automatically when you start a new day. You can Export/Import saves from the Main menu by clicking on the saves button (next to the "Continue" button).

__________________________________________________


Hi, we are Oppai Games! A small team who are passionate about making beautiful and fun erotic games ♥


If you like our games, want to see how we work, want to get you're name in game or just want to give us a wee tip - any amount is incredibly appreciated and we thank you for your contribution! ♥


https://www.patreon.com/oppaigames


(We highly recommend downloading the desktop version of the game! You can download it for free here: https://oppaigames.itch.io/quickie-love-hotel-story )

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

everything unlocked:

{"saveVersion":7,"data":"ú£æàìä×äóòèî£±¯°·¯°£­£òéîöïÂîïõäïõÂîìñíäõ䣻õóôä­£åàøÓàö£»³¹­£íîâàõèîïÏàì䣻£Éîì䣭£äïõóàïâ䣻£äïõóàïâäÞãä壭£ñíàøäóÏàì䣻£Éôïõø£­£ñíàøäóÒôóïàì䣻£Õîìèõ࣭£òêèïõîïäÏàì䣻£Òêèïõîïä±µ£­£éàèóÂîíîôóÏàì䣻£Éàèóõîïä±°£­£ìîïäø£»°¹±³¹³­£óäíàõèîïòéèñò£»Úú£àâõîóÏàì䣻£Íàôó࣭£óàïꣻ²­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻õóôä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Òàõîì裭£óàïꣻ²­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻õóôä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Òàó࣭£óàïꣻ²­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻõóôä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ڣÓàìäï£Üü­ú£àâõîóÏàì䣻£Óäèê࣭£óàïꣻ³­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ڣÇàòéèîï¡Ìàæàûèïä£Üü­ú£àâõîóÏàì䣻£Ôâéèøàì࣭£óàïꣻ¬°­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Êèìèê£óàïꣻ¬°­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Øô裭£óàïꣻ¬°­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜüÜ­£ôïíîâêäåÍîâàõèîïò£»Ú£Óîññîïæè£Ü­£èï÷äïõîóøÈõäìò£»Ú£ÃÑ¡Åîë£ÃÑ¡Ïäê£ÃÑ¡×àíäïõèïäò£­£Âéàìñàæï䣭£Âéîâîíàõ䣭£Äåàìàì䣭£Äåàìàì䣭£Äææ¡Òàïåöèâ飭£Äææ¡Òàïåöèâ飭£Äïäóæø¡Åóèï꣭£Äïäóæø¡Åóèï꣭£Çàòéèîï¡Ìàæàûèï䣭£Èïòõàïõ¡Ïîîåíäò£­£Èïòõàïõ¡Ïîîåíäò£­£Íèçäòõøíä¡Ìàæàûèï䣭£Íèçäòõøíä¡Ìàæàûèï䣭£Ìàõâéà¡Åàïæ£Ìàõâéà¡Åàïæ£Ìàõéò¡Ãîî꣭£Ìäóíîõ£­£Ìèòî¡Òîôñ£­£Ìîâéèçôöà¡Ñàïâàê䣭£Ìîâéèçôöà¡Ñàïâàê䣭£Îêèè ¡Òñäâèàí¡Ä寣­£Ñéèíîòîñéø¡Ãîî꣭£Óàìä£Òàê䣭£Òñîóõò¡Åóèï꣭£Õàèøàê裭£Õàèøàê裭£Õàêîøàêè£Ü­£ôïèðôäÈõäìòÀâðôèóä壻ڣÃÑ¡×àíäïõèïäò£­£ÃÑ¡Ïäê£ÃÑ¡Åîë£Òàõîìè¡Ïîõäãîî꣭£Îêèè ¡Òñäâèàí¡Ä寣ܭ£èïãîùÌäòòàæäò£»ÚÜ­£òâéäåôíäåÌäòòàæäò£»ÚÜ­£òâéäåôíäåÀâõîóÓàïêò£»ÚÜ­£æàííäóøÈõäìòÔïíîâêä壻ڣÍàôóàÓä÷äàí£­£ÒàóàÓä÷äàí£­£ÓäèêàÓä÷äàí£­£ÒàõîìèÓä÷äàí£­£ÍàôóàÉäàóõ²Çîîõëî㣭£ÍàôóàÄìñäóîó£­£ÍàôóàÄìñäóîóÃîîãò£­£ÓäèêàÉäàóõ°Ãôìóô㣭£ÓäèêàÉäàóõ³Åîææø£­£ÓäèêàÉäàóõ³Òöèìòôèõ£­£ÓäèêàÉäàóõ³Éàïåëî㣭£ÓäèêàÉäàóõ³Ãíîöëî㣭£ÒàõîìèÊèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Êèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ãóäàòõò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ôïåäóõàãí䣭£ÒàõîìèÉäàóõ²Çèïæäóèï棭£ÒàõîìèÉäàóõ²Ñàèûôó裭£ÒàõîìèÄìñäóîó£­£ÓäèêàÇàìèíø£­£ÓäèêàÄìñäóîó£­£ÒàóàÖàíí£­£ÒàóàÒíääñ£­£ÒàóàÆø죭£ÒàóàÄìñäóîó£Ü­£ñéîïäÂàííòÂîìñíäõ䣻ڣÎ÷äóåôä¡Ãîî꣭£Øôòäè¡Óîññîïæè¡Ôïíîâêä壭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡°£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡²£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ£Ü­£âèïäìàõèâòÂîìñíäõ䣻ڣÌîì¡Èïõó£Øôòäè¡Èïõó£Õôõîóèàí¡Ãàòèâò£­£Î÷äóåôä¡Ãîîê¡Ñéîïäâàíí£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡°£­£Òàóà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡°£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³¡Îôõòèå䣭£Òàóà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡³£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡°¡Ñéîïäâàíí£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Ìàêè¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Ìàê裭£Óäèêà¡Éäàóõ¡°£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡°£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Øôòäè¡Òèõõèïæ¡Èåí䣭£Òàóà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Òàóà¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Ñéîïäâàíí£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Çîîõëî㣭£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Äï壭£Íàôóà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Òàóà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Íàôóà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Ìàèï¡Òõîóø¡³£­£Ìàèï¡Òõîóø¡³¡Îççèâ䣭£Ãíôäñóèïõ¡Óäàåèï棭£Ãíôäñóèïõ¡Óäàåèïæ¡Âîìñíäõ䣭£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Òàõîìè¡Æèçõ¡Çîîå¡Óäòñîïò䣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡²£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Éàïåëî㣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Ãíîöëî㣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Åîææø£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Òõóääõ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ïî¡Æèçõ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Êèòò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ãóäàòõò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ôïåäóõàãí䣭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Çèïæäóèï棭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ñàèûôó裭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Äùèõ£­£Øôòäè¡Âàíí¡Óîññîïæ裭£Òàõîìè¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Óäèêà¡Éîõäí¡Çàìèíø£­£Ìàèï¡Òõîóø¡²£­£Ìàèï¡Òõîóø¡²¡Îççèâ䣭£Óäèêà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²¡Òõóääõ£­£Òàóà¡Æèçõ¡Åóèïê¡Óäòñîïò䣭£Òàóà¡Éäàóõ¡µ¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡µ£­£Òàóà¡Éîõäí¡Æø죭£Òàóà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£Ü­£õôõîóèàíò×èäöä壻ڣÆäõõèïæ¡Òõàóõäå£Ü­£ãíôäñóèïõÑóîæóäòò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣ÃÑ¡Åîë£ñóîæóäòò£»²ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÃÑ¡Ïäê£ñóîæóäòò£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÃÑ¡×àíäïõèïäò£­£ñóîæóäòò£»²üÜ­£éîõäíÇíîîóò£»µ­£éîõäíÒõàóÓàõèï棻³­£éîõäíÒõàóÑîèïõò£»¹¸­£éîõäíÒäó÷èâäÑîèïõò£»±­£ñíàøäóÓîîìò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Äìñäóîó£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÌàèåÌàòõäó£­£õèí䣻³­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îççèâ䣭£õèí䣻´­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Éîòñèõàí£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Åäõäïõèî£õèí䣻²­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ãäàâ飭£õèí䣻°­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Òñîóõò£­£õèí䣻±­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÅèïïäóÅàõ䣭£õèí䣻±­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ïäê£õèí䣻´­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Çàìèíø£­£õèí䣻²­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Íèãóàóø£­£õèí䣻³­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Åôïæäî£õèí䣻±­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Æø죭£õèí䣻±­£çíîîó£»²ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îïòä£õèí䣻³­£çíîîó£»²ü­ú£èåäïõèçèä󣻣×àíäïõèïäò£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»²üÜ­£éîõäíÒäó÷èâäò£»Ú£ÂîççääÌàâéèï䣭£ÉàóåâîóäÅèòâîôïõ£­£ÉàóåâîóäÔñæóàå䣭£ÉàóåâîóäÀïåÐôèóêø£­£ÑàèåÀå÷äóõèòèï棭£ÓîìàïõèâÀïåÉàóåâîóä£Ü­£ôïíîâêäåÓîîìò£»Ú£Åäõäïõèî£Òñîóõò£­£Çàìèíø£­£Íèãóàóø£­£Ïäê£Åîë£×àíäïõèïäò£Ü­£äðôèññäåÒäó÷èâäò£»Ú£ÉàóåâîóäÅèòâîôïõ£­£ÂîççääÌàâéèïä£Üü"}

great game, I give it my five stars.

Brilliant. My only issue is the balancing on the hotel management system. After a certain point, you roll in money, but have to manually manage to gain stars/service points. I would put more forceful gaps between story bits and dates/hearts to give you more time to manage. (I.E. no professor content on weekends, but date happens on a Saturday) otherwise it is easy enough to advance someone's story more than managing the hotel. I would have to postpone the dates to focus on the hotel, which instead of feeling like an accomplishment, feels like I'm purposing delaying myself from finishing the game to do this side objective.
The visual aspects of the game is awesome, keep going with that just the way you are. I was kinda expecting the old quickie stories to more or less be a direct import into this, but I'm glad that while the stories are similar they are not 1 for 1.
If I had to request 1 thing, it would be to increase the value of single rooms through an upgrade to the room. Either straight up pay for it, or unlock it with a blueprint, or both? But give more value to single rooms. Ideally I'd like 1 of every room, but keeping single rooms late game really brings down the average room rate. I'd increase the tip rate of double rooms, but keep the room rate similar, or atleast close enough that the popularity and rate average didn't tank.

{"saveVersion":7,"data":"ú£æàìä×äóòèî£±¯°·¯°£­£òéîöïÂîïõäïõÂîìñíäõ䣻çàíòä­£åàøÓàö£»°¶­£íîâàõèîïÏàì䣻£Éîì䣭£äïõóàïâ䣻£äïõóàïâäÞãä壭£ñíàøäóÏàì䣻£Éôïõø£­£ñíàøäóÒôóïàì䣻£Õîìèõ࣭£òêèïõîïäÏàì䣻£Òêèïõîïä±µ£­£éàèóÂîíîôóÏàì䣻£Éàèóõîïä±°£­£ìîïäø£»µ³¸¶²­£óäíàõèîïòéèñò£»Úú£àâõîóÏàì䣻£Íàôó࣭£óàïꣻ²­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻õóôä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Òàõîì裭£óàïꣻ²­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻õóôä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Óäèê࣭£óàïꣻ³­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ڣÇàòéèîï¡Ìàæàûèïä£Üü­ú£àâõîóÏàì䣻£Òàó࣭£óàïꣻ°­£ñóîæóäòò£»²­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Ôâéèøàì࣭£óàïꣻ¬°­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Êèìèê£óàïꣻ¬°­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜüÜ­£ôïíîâêäåÍîâàõèîïò£»Ú£Óîññîïæè£Ü­£èï÷äïõîóøÈõäìò£»Ú£ÃÑ¡Åîë£ÃÑ¡Ïäê£ÃÑ¡×àíäïõèïäò£­£Äåàìàì䣭£Äææ¡Òàïåöèâ飭£Çàòéèîï¡Ìàæàûèï䣭£Èïòõàïõ¡Ïîîåíäò£­£Íèçäòõøíä¡Ìàæàûèï䣭£Ìàõâéà¡Åàïæ£Ìèòî¡Òîôñ£­£Ìîâéèçôöà¡Ñàïâàê䣭£Õàèøàê裭£Õàêîøàêè£Ü­£ôïèðôäÈõäìòÀâðôèóä壻ڣÃÑ¡×àíäïõèïäò£­£ÃÑ¡Ïäê£ÃÑ¡Åîë£Òàõîìè¡Ïîõäãîîê£Ü­£èïãîùÌäòòàæäò£»ÚÜ­£òâéäåôíäåÌäòòàæäò£»ÚÜ­£òâéäåôíäåÀâõîóÓàïêò£»ÚÜ­£æàííäóøÈõäìòÔïíîâêä壻ڣÍàôóàÓä÷äàí£­£ÒàóàÓä÷äàí£­£ÓäèêàÓä÷äàí£­£ÒàõîìèÓä÷äàí£­£ÍàôóàÉäàóõ²Çîîõëî㣭£ÍàôóàÄìñäóîó£­£ÍàôóàÄìñäóîóÃîîãò£­£ÓäèêàÉäàóõ°Ãôìóô㣭£ÓäèêàÉäàóõ³Åîææø£­£ÓäèêàÉäàóõ³Òöèìòôèõ£­£ÓäèêàÉäàóõ³Éàïåëî㣭£ÓäèêàÉäàóõ³Ãíîöëî㣭£ÒàõîìèÊèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Êèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ãóäàòõò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ôïåäóõàãí䣭£ÒàõîìèÉäàóõ²Çèïæäóèï棭£ÒàõîìèÉäàóõ²Ñàèûôó裭£ÒàõîìèÄìñäóîó£­£ÓäèêàÇàìèíø£Ü­£ñéîïäÂàííòÂîìñíäõ䣻ڣÎ÷äóåôä¡Ãîî꣭£Øôòäè¡Óîññîïæè¡Ôïíîâêä壭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡°£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡²£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ£Ü­£âèïäìàõèâòÂîìñíäõ䣻ڣÌîì¡Èïõó£Øôòäè¡Èïõó£Õôõîóèàí¡Ãàòèâò£­£Î÷äóåôä¡Ãîîê¡Ñéîïäâàíí£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡°£­£Òàóà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡°£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³¡Îôõòèå䣭£Òàóà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡³£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡°¡Ñéîïäâàíí£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Ìàêè¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Ìàê裭£Óäèêà¡Éäàóõ¡°£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡°£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Øôòäè¡Òèõõèïæ¡Èåí䣭£Òàóà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Òàóà¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Ñéîïäâàíí£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Çîîõëî㣭£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Äï壭£Íàôóà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Òàóà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Íàôóà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Ìàèï¡Òõîóø¡³£­£Ìàèï¡Òõîóø¡³¡Îççèâ䣭£Ãíôäñóèïõ¡Óäàåèï棭£Ãíôäñóèïõ¡Óäàåèïæ¡Âîìñíäõ䣭£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Òàõîìè¡Æèçõ¡Çîîå¡Óäòñîïò䣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡²£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Éàïåëî㣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Ãíîöëî㣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Åîææø£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Òõóääõ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ïî¡Æèçõ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Êèòò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ãóäàòõò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ôïåäóõàãí䣭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Çèïæäóèï棭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ñàèûôó裭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Äùèõ£­£Øôòäè¡Âàíí¡Óîññîïæ裭£Òàõîìè¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Óäèêà¡Éîõäí¡Çàìèíø£Ü­£õôõîóèàíò×èäöä壻ڣÆäõõèïæ¡Òõàóõäå£Ü­£ãíôäñóèïõÑóîæóäòò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣ÃÑ¡Åîë£ñóîæóäòò£»²ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÃÑ¡Ïäê£ñóîæóäòò£»°üÜ­£éîõäíÇíîîóò£»²­£éîõäíÒõàóÓàõèï棻³­£éîõäíÒõàóÑîèïõò£»±­£éîõäíÒäó÷èâäÑîèïõò£»±­£ñíàøäóÓîîìò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Äìñäóîó£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÌàèåÌàòõäó£­£õèí䣻³­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îççèâ䣭£õèí䣻´­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Éîòñèõàí£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Åäõäïõèî£õèí䣻²­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ãäàâ飭£õèí䣻°­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Òñîóõò£­£õèí䣻±­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÅèïïäóÅàõ䣭£õèí䣻±­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ïäê£õèí䣻´­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Çàìèíø£­£õèí䣻²­£çíîîó£»³üÜ­£éîõäíÒäó÷èâäò£»Ú£ÂîççääÌàâéèï䣭£ÉàóåâîóäÅèòâîôïõ£­£ÉàóåâîóäÔñæóàå䣭£ÉàóåâîóäÀïåÐôèóêø£­£ÑàèåÀå÷äóõèòèï棭£ÓîìàïõèâÀïåÉàóåâîóä£Ü­£ôïíîâêäåÓîîìò£»Ú£Åäõäïõèî£Òñîóõò£­£Çàìèíø£­£Íèãóàóø£­£Ïäê£Åîëî£Ü­£äðôèññäåÒäó÷èâäò£»Ú£ÉàóåâîóäÅèòâîôïõ£­£ÂîççääÌàâéèïä£Üü"}

Can't wait to see more rooms and more girls. Would also like to see the patrons have maybe a few different positions from time to time.

On just a side note - not even sure the Dev. reads these but just in case, could we get a girl that does not have F-cup breasts or above, maybe just one please. I end up feeling bad for Sara as you know running up and down the sports field she is constantly getting black eyes from those melons :)

Great Game keep up the great work!

Credits & Info

Views
17,374
Faves:
181
Votes
207
Score
3.92 / 5.00

Uploaded
Jul 10, 2020
8:26 AM EDT