00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

Our goal is for Newgrounds to be ad free for everyone! Become a Supporter today and help make this dream a reality!

Quickie: A Love Hotel Story (Public Alpha v0.16.1p)

Share Collapse

Author Comments

Quickie: A Love Hotel Story is an adult management, dating simulation game that features and expands on all our characters from Quickie (short visual novel series).

__________________________________________________


HOW TO SAVE: Saving is done automatically when you start a new day. You can Export/Import saves from the Main menu by clicking on the saves button (next to the "Continue" button).

__________________________________________________


Hi, we are Oppai Games! A small team who are passionate about making beautiful and fun erotic games ♥


If you like our games, want to see how we work, want to get you're name in game or just want to give us a wee tip - any amount is incredibly appreciated and we thank you for your contribution! ♥


https://www.patreon.com/oppaigames


(We highly recommend downloading the desktop version of the game! You can download it for free here: https://oppaigames.itch.io/quickie-love-hotel-story )

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

persona sex hotel

love the game cant wait to see more stuff in the future

You guys still do great work, I see you getting better every release - Doug Dimmadome, Owner of the Dimmsdale Dimmadome

after the loading it only get me a black screen why?

everything unlocked:

{"saveVersion":7,"data":"ú£æàìä×äóòèî£±¯°·¯°£­£òéîöïÂîïõäïõÂîìñíäõ䣻õóôä­£åàøÓàö£»³¹­£íîâàõèîïÏàì䣻£Éîì䣭£äïõóàïâ䣻£äïõóàïâäÞãä壭£ñíàøäóÏàì䣻£Éôïõø£­£ñíàøäóÒôóïàì䣻£Õîìèõ࣭£òêèïõîïäÏàì䣻£Òêèïõîïä±µ£­£éàèóÂîíîôóÏàì䣻£Éàèóõîïä±°£­£ìîïäø£»°¹±³¹³­£óäíàõèîïòéèñò£»Úú£àâõîóÏàì䣻£Íàôó࣭£óàïꣻ²­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻õóôä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Òàõîì裭£óàïꣻ²­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻õóôä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Òàó࣭£óàïꣻ²­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻõóôä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ڣÓàìäï£Üü­ú£àâõîóÏàì䣻£Óäèê࣭£óàïꣻ³­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ڣÇàòéèîï¡Ìàæàûèïä£Üü­ú£àâõîóÏàì䣻£Ôâéèøàì࣭£óàïꣻ¬°­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Êèìèê£óàïꣻ¬°­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Øô裭£óàïꣻ¬°­£ñóîæóäòò£»±­£öàèõèïæÓàïꣻ¬°­£ôòäòÏèâêïàì䣻çàíòä­£òõàõôòÂéàïæä壻çàíòä­£æèçõÇîî壻çàíòä­£æèçõÅóèïꣻçàíòä­£æèçõÃîîꣻçàíòä­£æèçõÂíîõéèï棻çàíòä­£æèçõÊäøÈõä죻çàíòä­£íèêäÆèçõòÓäâäè÷ä壻ÚÜüÜ­£ôïíîâêäåÍîâàõèîïò£»Ú£Óîññîïæè£Ü­£èï÷äïõîóøÈõäìò£»Ú£ÃÑ¡Åîë£ÃÑ¡Ïäê£ÃÑ¡×àíäïõèïäò£­£Âéàìñàæï䣭£Âéîâîíàõ䣭£Äåàìàì䣭£Äåàìàì䣭£Äææ¡Òàïåöèâ飭£Äææ¡Òàïåöèâ飭£Äïäóæø¡Åóèï꣭£Äïäóæø¡Åóèï꣭£Çàòéèîï¡Ìàæàûèï䣭£Èïòõàïõ¡Ïîîåíäò£­£Èïòõàïõ¡Ïîîåíäò£­£Íèçäòõøíä¡Ìàæàûèï䣭£Íèçäòõøíä¡Ìàæàûèï䣭£Ìàõâéà¡Åàïæ£Ìàõâéà¡Åàïæ£Ìàõéò¡Ãîî꣭£Ìäóíîõ£­£Ìèòî¡Òîôñ£­£Ìîâéèçôöà¡Ñàïâàê䣭£Ìîâéèçôöà¡Ñàïâàê䣭£Îêèè ¡Òñäâèàí¡Ä寣­£Ñéèíîòîñéø¡Ãîî꣭£Óàìä£Òàê䣭£Òñîóõò¡Åóèï꣭£Õàèøàê裭£Õàèøàê裭£Õàêîøàêè£Ü­£ôïèðôäÈõäìòÀâðôèóä壻ڣÃÑ¡×àíäïõèïäò£­£ÃÑ¡Ïäê£ÃÑ¡Åîë£Òàõîìè¡Ïîõäãîî꣭£Îêèè ¡Òñäâèàí¡Ä寣ܭ£èïãîùÌäòòàæäò£»ÚÜ­£òâéäåôíäåÌäòòàæäò£»ÚÜ­£òâéäåôíäåÀâõîóÓàïêò£»ÚÜ­£æàííäóøÈõäìòÔïíîâêä壻ڣÍàôóàÓä÷äàí£­£ÒàóàÓä÷äàí£­£ÓäèêàÓä÷äàí£­£ÒàõîìèÓä÷äàí£­£ÍàôóàÉäàóõ²Çîîõëî㣭£ÍàôóàÄìñäóîó£­£ÍàôóàÄìñäóîóÃîîãò£­£ÓäèêàÉäàóõ°Ãôìóô㣭£ÓäèêàÉäàóõ³Åîææø£­£ÓäèêàÉäàóõ³Òöèìòôèõ£­£ÓäèêàÉäàóõ³Éàïåëî㣭£ÓäèêàÉäàóõ³Ãíîöëî㣭£ÒàõîìèÊèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Êèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ãóäàòõò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ôïåäóõàãí䣭£ÒàõîìèÉäàóõ²Çèïæäóèï棭£ÒàõîìèÉäàóõ²Ñàèûôó裭£ÒàõîìèÄìñäóîó£­£ÓäèêàÇàìèíø£­£ÓäèêàÄìñäóîó£­£ÒàóàÖàíí£­£ÒàóàÒíääñ£­£ÒàóàÆø죭£ÒàóàÄìñäóîó£Ü­£ñéîïäÂàííòÂîìñíäõ䣻ڣÎ÷äóåôä¡Ãîî꣭£Øôòäè¡Óîññîïæè¡Ôïíîâêä壭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡°£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡²£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ£Ü­£âèïäìàõèâòÂîìñíäõ䣻ڣÌîì¡Èïõó£Øôòäè¡Èïõó£Õôõîóèàí¡Ãàòèâò£­£Î÷äóåôä¡Ãîîê¡Ñéîïäâàíí£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡°£­£Òàóà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡°£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡³¡Îôõòèå䣭£Òàóà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡³£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡°¡Ñéîïäâàíí£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Ìàêè¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡²¡Ìàê裭£Óäèêà¡Éäàóõ¡°£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡°£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Øôòäè¡Òèõõèïæ¡Èåí䣭£Òàóà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Òàóà¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Ñéîïäâàíí£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Çîîõëî㣭£Íàôóà¡Éäàóõ¡µ¡Äï壭£Íàôóà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Òàóà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Íàôóà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡³£­£Íàôóà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Ìàèï¡Òõîóø¡³£­£Ìàèï¡Òõîóø¡³¡Îççèâ䣭£Ãíôäñóèïõ¡Óäàåèï棭£Ãíôäñóèïõ¡Óäàåèïæ¡Âîìñíäõ䣭£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Òàõîìè¡Æèçõ¡Çîîå¡Óäòñîïò䣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡²£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Éàïåëî㣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Ãíîöëî㣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡²¡Åîææø£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Òõóääõ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ïî¡Æèçõ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Êèòò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ãóäàòõò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ôïåäóõàãí䣭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Çèïæäóèï棭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Ñàèûôó裭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡µ¡Äùèõ£­£Øôòäè¡Âàíí¡Óîññîïæ裭£Òàõîìè¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Óäèêà¡Éîõäí¡Çàìèíø£­£Ìàèï¡Òõîóø¡²£­£Ìàèï¡Òõîóø¡²¡Îççèâ䣭£Óäèêà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²¡Ñéîïäâàíí£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²¡Òõóääõ£­£Òàóà¡Æèçõ¡Åóèïê¡Óäòñîïò䣭£Òàóà¡Éäàóõ¡µ¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡µ£­£Òàóà¡Éîõäí¡Æø죭£Òàóà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£Ü­£õôõîóèàíò×èäöä壻ڣÆäõõèïæ¡Òõàóõäå£Ü­£ãíôäñóèïõÑóîæóäòò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣ÃÑ¡Åîë£ñóîæóäòò£»²ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÃÑ¡Ïäê£ñóîæóäòò£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÃÑ¡×àíäïõèïäò£­£ñóîæóäòò£»²üÜ­£éîõäíÇíîîóò£»µ­£éîõäíÒõàóÓàõèï棻³­£éîõäíÒõàóÑîèïõò£»¹¸­£éîõäíÒäó÷èâäÑîèïõò£»±­£ñíàøäóÓîîìò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Äìñäóîó£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÌàèåÌàòõäó£­£õèí䣻³­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îççèâ䣭£õèí䣻´­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Éîòñèõàí£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Åäõäïõèî£õèí䣻²­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ãäàâ飭£õèí䣻°­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Òñîóõò£­£õèí䣻±­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÅèïïäóÅàõ䣭£õèí䣻±­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ïäê£õèí䣻´­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Çàìèíø£­£õèí䣻²­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Íèãóàóø£­£õèí䣻³­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Åôïæäî£õèí䣻±­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Æø죭£õèí䣻±­£çíîîó£»²ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îïòä£õèí䣻³­£çíîîó£»²ü­ú£èåäïõèçèä󣻣×àíäïõèïäò£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»²üÜ­£éîõäíÒäó÷èâäò£»Ú£ÂîççääÌàâéèï䣭£ÉàóåâîóäÅèòâîôïõ£­£ÉàóåâîóäÔñæóàå䣭£ÉàóåâîóäÀïåÐôèóêø£­£ÑàèåÀå÷äóõèòèï棭£ÓîìàïõèâÀïåÉàóåâîóä£Ü­£ôïíîâêäåÓîîìò£»Ú£Åäõäïõèî£Òñîóõò£­£Çàìèíø£­£Íèãóàóø£­£Ïäê£Åîë£×àíäïõèïäò£Ü­£äðôèññäåÒäó÷èâäò£»Ú£ÉàóåâîóäÅèòâîôïõ£­£ÂîççääÌàâéèïä£Üü"}