00:00
00:00

Our goal is for Newgrounds to be ad free for everyone! Become a Supporter today and help make this dream a reality!

Quickie: A Love Hotel Story (Public Alpha v0.14.1p)

Share Collapse

Author Comments

Quickie: A Love Hotel Story is an adult management, dating simulation game that features and expands on all our characters from Quickie (short visual novel series).

__________________________________________________


Hi, we are Oppai Games! A small team who are passionate about making beautiful and fun erotic games ♥


If you like our games, want to see how we work, want to get you're name in game or just want to give us a wee tip - any amount is incredibly appreciated and we thank you for your contribution! ♥


https://www.patreon.com/oppaigames


(We highly recommend downloading the desktop version of the game! You can download it for free here: https://oppaigames.itch.io/quickie-love-hotel-story )

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

played all of your other games and really enjoyed it. Glad to see all of them coming together to create a full-length game.

I have no doubt that as a full game this is either a 5 stars game, but judging the free to play version, this is a beautiful work to look at, but quite limited on content.
Also, please don't make the tower auto-scroll after you get the 4th floor, twice I missed clients because I clicked on them and dragged the tower instead, would rather have an arrow button to scroll, or have it linked to a key. One of the times it was the one client missinmg to level up on that shift, and I had to do an entire new shift because of that...

How do you save in this game?

{"saveVersion":6,"data":"ú£æàìä×äóòèî£±¯°µ¯°£­£òéîöïÂîïõäïõÂîìñíäõ䣻õóôä­£åàøÓàö£»³°­£íîâàõèîïÏàì䣻£Éîì䣭£äïõóàïâ䣻£äïõóàïâäÞãä壭£ñíàøäóÏàì䣻£Êàèõ£ñíàøäóÒôóïàì䣻£Õîìèõ࣭£òêèïõîïäÏàì䣻£Òêèïõîïä±³£­£éàèóÂîíîôóÏàì䣻£Éàèóõîïä±µ£­£ìîïäø£»·¹¸·²­£óäíàõèîïòéèñò£»Úú£àâõîóÏàì䣻£Òàó࣭£óàïꣻµ­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»Úçàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòäÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Òàõîì裭£óàïꣻµ­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»Úçàíòä­õóôä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòäÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Óäèê࣭£óàïꣻ²­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»Úõóôä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòäÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Íàôó࣭£óàïꣻ³­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Ôâéèøàì࣭£óàïꣻ±­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Êèìèê£óàïꣻ±­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Øô裭£óàïꣻ±­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»ÚÜüÜ­£èï÷äïõîóøÈõäìò£»Ú£Ãîîê£Ü­£èïãîùÌäòòàæäò£»Úú£àâõîóÏàì䣻£Òàõîì裭£ìäòòàæäò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Òàõîìè¡Éäàóõ¡°¡Èï÷èõ䣭£àïòöäóÈïåäù£»¬°­£àïòöäóÅàõ䣻££­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»³­£åàõ䣻£Òñóèï桬¡²£­£÷èäöä壻õóôäüÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Óäèê࣭£ìäòòàæäò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Óäèêà¡Èïõóî¡Óäìèïåäó£­£àïòöäóÈïåäù£»¬°­£àïòöäóÅàõ䣻££­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»³­£åàõ䣻£Òñóèï桬¡²£­£÷èäöä壻õóôäüÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Ôïêïîö£ìäòòàæäò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Íèãóàóø±£­£àïòöäóÈïåäù£»¬°­£àïòöäóÅàõ䣻££­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»°­£åàõ䣻£Òñóèï桬¡³£­£÷èäöä壻õóôäüÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Ìî죭£ìäòòàæäò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Ìîì±£­£àïòöäóÈïåäù£»±­£àïòöäóÅàõ䣻£Òñóèï桬¡°£­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»±­£åàõ䣻£Òñóèï桬¡°£­£÷èäöä壻õóôäü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ìîì°£­£àïòöäóÈïåäù£»±­£àïòöäóÅàõ䣻£Òñóèï桬¡°£­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»±­£åàõ䣻£Òñóèï桬¡°£­£÷èäöä壻õóôäü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ìîì³£­£àïòöäóÈïåäù£»¬°­£àïòöäóÅàõ䣻££­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»±­£åàõ䣻£Òñóèï桬¡°£­£÷èäöä壻õóôäüÜüÜ­£æàííäóøÈõäìòÔïíîâêä壻ڣÒàõîìèÓä÷äàí£­£ÒàõîìèÊèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Êèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ãóäàòõò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ôïåäóõàãí䣭£ÒàõîìèÉäàóõ²Çèïæäóèï棭£ÒàõîìèÉäàóõ²Ñàèûôó裭£ÓäèêàÓä÷äàí£­£ÓäèêàÉäàóõ°Ãôìóô㣭£ÓäèêàÉäàóõ³Åîææø£­£ÓäèêàÉäàóõ³Òöèìòôèõ£­£ÓäèêàÉäàóõ³Éàïåëî㣭£ÓäèêàÉäàóõ³Ãíîöëî㣭£ÒàõîìèÄìñäóîó£­£ÓäèêàÄìñäóîó£­£ÍàôóàÓä÷äàí£­£ÒàóàÓä÷äàí£­£ÒàóàÖàíí£­£ÒàóàÒíääñ£­£ÒàóàÄìñäóîó£Ü­£âèïäìàõèâòÂîìñíäõ䣻ڣÌîì¡Èïõó£Øôòäè¡Èïõó£Õôõîóèàí¡Ãàòèâò£­£Òàõîìè¡Èïõó£Òàõîìè¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡°£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³¡Òõóääõ£­£Øôòäè¡Òèõõèïæ¡Èåí䣭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ïî¡Æèçõ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Êèòò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ãóäàòõò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ôïåäóõàãí䣭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Çèïæäóèï棭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ñàèûôó裭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Äùèõ£­£Óäèêà¡Èïõó£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Óäèêà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡°£­£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Óäèêà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡³£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡³¡Éàïåëî㣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡³¡Ãíîöëî㣭£Óäèêà¡Éäàóõ¡³¡Åîææø£­£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Òàõîìè¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Óäèêà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Íàôóà¡Èïõóî¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Èïõó£Òàóà¡Èïõóî¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Èïõó£Íàôóà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡°£­£Íàôóà¡Éäàóõ¡°¡Îôõòèå䣭£Òàóà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡°£­£Òàóà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡³£­£Òàóà¡Éäàóõ¡³¡Òõóääõ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²£­£Òàóà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£Ü­£õôõîóèàíò×èäöä壻ڣÍî÷ä¡Éîõäí¡Ìàïàæäìäïõ£­£Æäõõèïæ¡Òõàóõäå£Ü­£éîõäíÇíîîóò£»²­£éîõäíÒõàóÓàõèï棻³­£éîõäíÒõàóÑîèïõò£»³±­£éîõäíÒäó÷èâäÑîèïõò£»´­£ñíàøäóÓîîìò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Õàõàì裭£õèí䣻±­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Õàõàì裭£õèí䣻°­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Õàõàì裭£õèí䣻³­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Õàõàì裭£õèí䣻²­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Äìñäóîó£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îççèâ䣭£õèí䣻µ­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Éîòñèõàí£­£õèí䣻´­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Íèãóàóø£­£õèí䣻²­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣×àíäïõèïäò£­£õèí䣻±­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Éîòñèõàí£­£õèí䣻³­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îïòä£õèí䣻µ­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÅèïïäóÅàõ䣭£õèí䣻³­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Æø죭£õèí䣻±­£çíîîó£»³üÜ­£éîõäíÒäó÷èâäò£»Ú£ÂîççääÌàâéèïä£Ü­£ôïíîâêäåÓîîìò£»Ú£Íèãóàóø£­£Çàìèíø£­£Åäõäïõèî£Òñîóõò£Ü­£äðôèññäåÒäó÷èâäò£»Ú£ÂîççääÌàâéèï䣭££Üü"}

aaaaaaaaa such a good game