00:00
00:00

Our goal is for Newgrounds to be ad free for everyone! Become a Supporter today and help make this dream a reality!

Quickie: A Love Hotel Story (Public Alpha v0.11)

Share Collapse

Author Comments

Quickie: A Love Hotel Story is an adult management, dating simulation game that features and expands on all our characters from Quickie (short visual novel series).
__________________________________________________

Hi, we are Oppai Games! A small team who are passionate about making beautiful and fun erotic games ♥

If you like our games, want to see how we work, want to get you're name in game or just want to give us a wee tip - any amount is incredibly appreciated and we thank you for your contribution! ♥

https://www.patreon.com/oppaigames

(We highly recommend downloading the desktop version of the game! You can download it for free here: https://oppaigames.itch.io/quickie-love-hotel-story )

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

Really nice game! Can't wait to see the full version

Is good

i wish that i could give this game 10 stars (even tho it's just in it's alpha). but this game is pretty damn good. well done

{"saveVersion":4,"data":"ú£æàìä×äóòèî£±¯°²¯³£­£òéîöïÂîïõäïõÂîìñíäõ䣻õóôä­£åàøÓàö£»°¶­£íîâàõèîïÏàì䣻£Éîì䣭£äïõóàïâ䣻£äïõóàïâäÞãä壭£ñíàøäóÏàì䣻£Êàèõ£òêèïõîïäÏàì䣻£Òêèïõîïä±³£­£éàèóÂîíîôóÏàì䣻£Éàèóõîïä±²£­£ìîïäø£»°±¶³²­£óäíàõèîïòéèñò£»Úú£àâõîóÏàì䣻£Òàõîì裭£óàïꣻµ­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»Úçàíòä­õóôä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòäÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Òàó࣭£óàïꣻµ­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»Úçàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòäÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Óäèê࣭£óàïꣻ³­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»Úõóôä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòä­çàíòäÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Ôâéèøàì࣭£óàïꣻ±­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Êèìèê£óàïꣻ±­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»ÚÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Øô裭£óàïꣻ±­£ñóîæóäòò£»±­£èï÷èõäÌäòòàæäòÒäïõ£»ÚÜüÜ­£èï÷äïõîóøÈõäìò£»ÚÜ­£èïãîùÌäòòàæäò£»Úú£àâõîóÏàì䣻£Òàõîì裭£ìäòòàæäò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Òàõîìè¡Éäàóõ¡°¡Èï÷èõ䣭£àïòöäóÈïåäù£»¬°­£àïòöäóÅàõ䣻££­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»³­£åàõ䣻£°®²£­£÷èäöä壻õóôäüÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Óäèê࣭£ìäòòàæäò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Óäèêà¡Èïõóî¡Óäìèïåäó£­£àïòöäóÈïåäù£»¬°­£àïòöäóÅàõ䣻££­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»³­£åàõ䣻£°®²£­£÷èäöä壻õóôäüÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Ôïêïîö£ìäòòàæäò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Íèãóàóø±£­£àïòöäóÈïåäù£»¬°­£àïòöäóÅàõ䣻££­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»°­£åàõ䣻£°®³£­£÷èäöä壻õóôäüÜü­ú£àâõîóÏàì䣻£Ìî죭£ìäòòàæäò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Ìîì±£­£àïòöäóÈïåäù£»±­£àïòöäóÅàõ䣻£°®°£­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»±­£åàõ䣻£°®°£­£÷èäöä壻õóôäü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ìîì°£­£àïòöäóÈïåäù£»±­£àïòöäóÅàõ䣻£°®°£­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»±­£åàõ䣻£°®°£­£÷èäöä壻õóôäü­ú£èåäïõèçèä󣻣Ìîì³£­£àïòöäóÈïåäù£»¬°­£àïòöäóÅàõ䣻££­£åàøÓäâäè÷äåÓàö£»±­£åàõ䣻£°®°£­£÷èäöä壻õóôäüÜüÜ­£æàííäóøÈõäìòÔïíîâêä壻ڣÒàõîìèÓä÷äàí£­£ÒàõîìèÊèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Êèòò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ãóäàòõò£­£ÒàõîìèÉäàóõ²Ôïåäóõàãí䣭£ÒàõîìèÉäàóõ²Çèïæäóèï棭£ÒàõîìèÉäàóõ²Ñàèûôó裭£ÓäèêàÓä÷äàí£­£ÒàõîìèÄìñäóîó£­£ÒàóàÓä÷äàí£­£ÓäèêàÉäàóõ°Ãôìóô㣭£ÓäèêàÄìñäóîó£­£ÒàóàÖàíí£­£ÒàóàÒíääñ£­£ÒàóàÄìñäóîó£Ü­£âèïäìàõèâòÂîìñíäõ䣻ڣÌîì¡Èïõó£Øôòäè¡Èïõó£Õôõîóèàí¡Ãàòèâò£­£Òàõîìè¡Èïõó£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Òàõîìè¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡°£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡³¡Òõóääõ£­£Øôòäè¡Òèõõèïæ¡Èåí䣭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ïî¡Æèçõ£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Êèòò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ãóäàòõò£­£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ôïåäóõàãí䣭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Çèïæäóèï棭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Ñàèûôó裭£Òàõîìè¡Éäàóõ¡²¡Äùèõ£­£Óäèêà¡Èïõó£Òàõîìè¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Òàõîìè¡Éàïæîôõ¡Óàìäïòà£Òàóà¡Èïõóî¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Èïõó£Óäèêà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Óäèêà¡Éäàóõ¡°£­£Óäèêà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£­£Òàóà¡Éäàóõ¡°¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡°£­£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Èï÷èõ䣭£Óäèêà¡Éàïæîôõ¡Ôäï£Òàóà¡Éäàóõ¡³¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡³£­£Òàóà¡Éäàóõ¡³¡Òõóääõ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²¡Òäõôñ£­£Òàóà¡Éäàóõ¡²£­£Òàóà¡Éîõäí¡Äìñäóîó£Ü­£õôõîóèàíò×èäöä壻ڣÍî÷ä¡Éîõäí¡Ìàïàæäìäïõ£­£Æäõõèïæ¡Òõàóõäå£Ü­£éîõäíÇíîîóò£»²­£éîõäíÒõàóÓàõèï棻³­£éîõäíÒõàóÑîèïõò£»²µ­£ñíàøäóÓîîìò£»Úú£èåäïõèçèä󣻣Õàõàì裭£õèí䣻±­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Õàõàì裭£õèí䣻°­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Õàõàì裭£õèí䣻³­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Õàõàì裭£õèí䣻²­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Äìñäóîó£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»±ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îççèâ䣭£õèí䣻²­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Éîòñèõàí£­£õèí䣻³­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îõàêô£­£õèí䣻±­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Íèãóàóø£­£õèí䣻°­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îõàêô£­£õèí䣻µ­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Òñîóõò£­£õèí䣻´­£çíîîó£»°ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Éîòñèõàí£­£õèí䣻±­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣Îõàêô£­£õèí䣻°­£çíîîó£»³ü­ú£èåäïõèçèä󣻣ÌàèåÌàòõäó£­£õèí䣻³­£çíîîó£»³üÜ­£éîõäíÒäó÷èâäò£»ÚÜ­£ôïíîâêäåÓîîìò£»Ú£Íèãóàóø£­£Çàìèíø£­£Òñîóõò£Üü"}

OHHHH MY GOD I LOVE IT. Shut up and take my money you bastards! *hits the patreon link HARD*