Be a Supporter!

LL - The pink room

Score:
rated 2.66 / 5 stars
Views:
4,088 Views
Share Links:
Genre:
Comedy - Original
Tags:
pink
locklegion
explosivelock
dominolock

Click on an icon to vote on this!

Credits & Info

Uploaded
Jul 16, 2008 | 11:46 AM EDT

If you liked this, check these out!


Author Comments

True story.

Reviews


LCameronLCameron

Rated 5 / 5 stars

<3 the ending

And that's all I can say...

And oh yeah - fived!BlightBlight

Rated 3 / 5 stars

Huh...

...haven't seen work from you in a while. Anyways, it was OK. Pretty funny, liked the graphics.


People find this review helpful!

MadanimationMadanimation

Rated 5 / 5 stars

Best thing ive seen in a long time!!

Im 5ing you and giving you a 10 because you are an animating god.
Your animations are better than Adam Phillips'.

Well done.
5'd and 10'd.


Rn86 responds:

by: Madanimation
date: 1 hour ago


Sparrow101Sparrow101

Rated 1 / 5 stars

...

i did not get what the hell this was about!
the voices sounded like they had come straight from steven hawkins soundboard,
the animation wasn't particularly good.


Rn86 responds:

cold fusion) to nazwa hipotetycznej metody fuzji j%u0105der atomowych, któr%u0105 da%u0142oby si%u0119 przeprowadzi%u0107 w temperaturze znacznie ni%u017Cszej ni%u017C dla znanych obecnie reakcji termoj%u0105drowych.

Fuzja dwóch dowolnych j%u0105der atomowych zachodzi, gdy posiadaj%u0105 one energi%u0119 wystarczaj%u0105c%u0105 do pokonania odpychania elektrostatycznego protonów mi%u0119dzy j%u0105drami i przybli%u017Cenia na odleg%u0142o%u015B%u0107 w której krótkozasi%u0119gowe silne oddzia%u0142ywania j%u0105drowe przewa%u017C%u0105 odpychanie.

Obliczenia i dotychczasowe eksperymenty wskazuj%u0105, %u017Ce energia potrzebna do tego odpowiada temperaturze rz%u0119du milionów kelwinów. Ka%u017Cda metoda, która doprowadzi%u0142aby do fuzji j%u0105der w znacznie ni%u017Cszych temperaturach by%u0142aby uznana za "zimn%u0105" oraz nie dotycz%u0105c%u0105 zderzania j%u0105der przyspieszanych w akceleratorach.
Spis tre%u015Bci
[ukryj]

* 1 Metoda elektrolityczna
* 2 Sonofuzja
* 3 Metoda piroelektryczna
* 4 Teoria zimnej fuzji
* 5 Przypisy
* 6 Linki zewn%u0119trzne

Metoda elektrolityczna [edytuj]

29 marca 1989 roku dwóch fizyków, Stanley Pons z University of Utah i Martin Fleischmann z University of Southampton, og%u0142osi%u0142o, %u017Ce wynale%u017Ali prost%u0105 metod%u0119 wykonania zimnej fuzji atomów deuteru, poprzez elektroliz%u0119 ci%u0119%u017Ckiej wody z u%u017Cyciem porowatej elektrody palladowej[1]. Po pierwszych entuzjastycznych recenzjach i og%u0142aszaniu podobnych wyników w innych laboratoriach [2], dok%u0142adne testy przeprowadzone w kilkudziesi%u0119ciu o%u015Brodkach naukowych na %u015Bwiecie zaprzeczy%u0142y tezie, %u017Ce w takich warunkach istotnie dochodzi do zimnej fuzji[3]. Doniesienie uznano za mistyfikacj%u0119, cho%u0107 cz%u0119%u015B%u0107 badaczy twierdzi, %u017Ce Pons i Fleischmann przypadkiem wpadli na trop nowego zjawiska fizycznego, ale nikt potem nie potrafi%u0142 odtworzy%u0107 warunków, w jakich przeprowadzono pierwsze eksperymenty.

Sonofuzja [edytuj]

W 2002 r. Rusi Taleyarkhan z Oak Ridge National Laboratory og%u0142osi%u0142, %u017Ce fuzja termoj%u0105drowa mo%u017Ce zachodzi%u0107 we wn%u0119trzu b%u0105belków gazu, %u015Bciskanych gwa%u0142townie przy pomocy ultrad%u017Awi%u0119ków. W 2004 r. badania te zosta%u0142y potwierdzone [1] przez uczonego, pracuj%u0105cego ju%u017C na Purdue University. W eksperymencie stosowany by%u0142 "ci%u0119%u017Cki" aceton, w którym wodór zast%u0105piono deuterem. Jednak badania te s%u0105 kwestionowane, podejrzewano nawet, %u017Ce ich wyniki by%u0142y cz%u0119%u015Bciowo sfabrykowane.

Metoda piroelektryczna [edytuj]

Og%u0142oszona przez grup%u0119 fizyków z University of California, Los Angeles w 2005 roku metoda polegaj%u0105ca na szybkim podgrzewaniu kryszta%u0142u o w%u0142asno%u015Bciach piroelektrycznych (wytwarza pole elektryczne podczas podgrzewania), w opisanym do%u015Bwiadczeniu podgrzewano z jednej strony kryszta%u0142 w zakresie temperatur od -34 do 7°C. W wyniku tego mi%u0119dzy ko%u0144cami kryszta%u0142u powsta%u0142o pole elektrostatyczne o warto%u015Bci rz%u0119du 25 GV/m. Napi%u0119cie to przyspiesza%u0142o jony deuteru, które zderza%u0142y si%u0119 ze spoczywaj%u0105cymi jonami deuteru. Zmierzona energia jonów dochodzi%u0142a do 100 keV, co odpowiada%u0142oby osi%u0105gni%u0119ciu temperatury miliarda kelwinów, co teoretycznie powinno wystarczy%u0107 do zaj%u015Bcia fuzji. Eksperymentatorzy zaobserwowali w do%u015Bwiadczeniu neutrony o energii 2,45 MeV, które mia%u0142y by%u0107 dowodem zaj%u015Bcia fuzji. W 2006 r. efekt ten potwierdzono na Rensselaer Polytechnic Institute [2].


TheElSalvadorTheElSalvador

Rated 0 / 5 stars

who'sawhatnow?

I voted 0, but the little sync with the whistling and text at the very end did make me laugh. Not that the words were particularly funny.


Rn86 responds:

%u30A6%u30A3%u30AD%u30DA%u30C7%u30A3%
u30A2 (Wikipedia) %u306F%u30A6%u30A3%u30AD%u30E1%u30C7%
u30A3%u30A2%u8CA1%u56E3%u304C%u904B%u 55B6%u3059%u308B%u30AA%u30F3%u30E9%u3 0A4%u30F3%u767E%u79D1%u4E8B%u5178%u30 02%u30B3%u30D4%u30FC%u30EC%u30D5%u30C 8%u306A%u30E9%u30A4%u30BB%u30F3%u30B9 %u306E%u4E0B%u3001%u8AB0%u3067%u3082%
u304C%u7121%u6599%u3067%u81EA%u7531%u 306B%u7DE8%u96C6%u306B%u53C2%u52A0%u3 067%u304D%u308B%u3002%u4E16%u754C%u54 04%u56FD%u306E%u8A00%u8A9E%u3067%u5C5 5%u958B%u3055%u308C%u3066%u3044%u308B %u3002
%u76EE%u6B21
[%u975E%u8868%u793A]

* 1 %u6982%u8981
* 2 %u6D3B%u52D5%u306E%u898F%u6A21
* 3 %u4E3B%u306A%u7279%u5FB4
* 4 %u554F%u984C%u70B9
o 4.1 %u6CD5%u5F8B%u306B%u95A2%u308F%u308B%
u554F%u984C
+ 4.1.1 %u540D%u8A89%u6BC0%u640D
+ 4.1.2 %u8457%u4F5C%u6A29%u4FB5%u5BB3
+ 4.1.3 %u72AF%u7F6A%u4E88%u544A
+ 4.1.4 %u8CAC%u4EFB%u306E%u6240%u5728
o 4.2 Wikipedia%u5185%u3067%u306E%u554F%u98 4C
+ 4.2.1 %u7DE8%u96C6%u5408%u6226%u3000
+ 4.2.2 %u6B63%u78BA%u6027
* 5 %u30D7%u30ED%u30B8%u30A7%u30AF%u30C8%
u306E%u904B%u55B6%u5F62%u614B
* 6 %u4E3B%u8981%u4EBA%u7269
* 7 %u6B74%u53F2
o 7.1 %u767A%u8DB3%u306E%u7D4C%u7DEF
o 7.2 %u62E1%u5927%u3068%u305D%u306E%u5951%
u6A5F
o 7.3 %u30BD%u30D5%u30C8%u30A6%u30A7%u30A2%
u53CA%u3073%u30CF%u30FC%u30C9%u30A6%u 30A7%u30A2
o 7.4 %u5206%u88C2%u3001%u8AD6%u4E89
o 7.5 %u975E%u55B6%u5229%u5316%u3068%u975E%
u55B6%u5229%u6CD5%u4EBA%u5316
o 7.6 %u904B%u55B6%u3068%u5C55%u958B
* 8 %u56FD%u5BB6%u30FB%u4F01%u696D%u306A%
u3069%u306E%u56E3%u4F53%u304B%u3089%u 306E%u7DE8%u96C6%u306B%u3088%u308B%u5 54F%u984C
* 9 %u653F%u5E9C%u306B%u3088%u308B%u691C%
u95B2
* 10 %u5148%u884C%u4E8B%u4F8B
* 11 %u59C9%u59B9%u30D7%u30ED%u30B8%u30A7%
u30AF%u30C8
* 12 %u985E%u4F3C%u306E%u30D7%u30ED%u30B8%
u30A7%u30AF%u30C8
* 13 %u30C7%u30FC%u30BF%u30D9%u30FC%u30B9%
u306E%u30C0%u30A6%u30F3%u30ED%u30FC%u 30C9
* 14 %u30D1%u30ED%u30C7%u30A3%u30B5%u30A4%
u30C8
* 15 %u811A%u6CE8
* 16 %u95A2%u9023%u9805%u76EE
* 17 %u53C2%u8003%u8CC7%u6599