Be a Supporter!

Megaman X Virus Mission

Score:
rated 4.26 / 5 stars
Views:
331,853 Views
Share Links:
Genre:
Adventure - RPG
Tags:
sprites
megaman
virus
capcom

Click on an icon to vote on this!

Credits & Info

Uploaded
Oct 14, 2006 | 3:24 PM EDT

If you liked this, check these out!


Plenty more like this here!


  • Mega Man
    Mega Man Playable Megaman RPG games, as well as tons of funny cartoons!

Author Comments

If you see the newgrounds logo in the loading screen that means that I updated version with fixed hyper mode bug. And screw all sites who stole earlier this flash with that bug ;p.
This is my first game I made in flash. The battle style may look like from Megaman X Command Mission, but I have never played it so it's not that similar. However I read a lot about this game and watch movies with it so I decided to create this flash for your enjoyment. So Enjoy!

Reviews


polo608polo608

Rated 4.5 / 5 stars

I like !!!!! :D

:)when will we get the Mega Man X Virus Mission2? :D please give me your answer thank you very much :Dmrmeanie5mrmeanie5

Rated 4.5 / 5 stars

A little hard, but very good

Keep up the good work!MavanderMavander

Rated 4 / 5 stars

Hmmmmmm...

Yo! Pamietasz mnie jeszcze? Ten od komiksu na animemanga.pl XD. Dosæ bardzo, wyj±tkowo bardzo krótkich przedstawieñ, przejd¼my do oceniania produkcji.
Grafika: Mam mo¿e jedno zastrze¿enie: konkretnie, kiedy MD wypuszcza z pyska ten promieñ, po prostu nie podoba mi sie jego animacja... Na stronie tzw.: Mystical Forest Zone, my¶le, ze móg³by¶ znale¼æ kilka sprite'owych animacji.
Styl: wszystko piêknie, elegancko, jedyny szkopó³ to to, ¿e... no widzia³em ju¿ ten styl flasha w Final Fantasy Sonic X.
D¼wiêk: Jak wy¿ej, z jednym mankamentem - kiedy postacie mówi±. Co do X'a nie mam zastrze¿eñ, ale Alia i MD... Oo".
Przemoc: Nie zauwa¿y³em niczego wiêkszego. Powiem tylko, ¿e... za³atwi³em MD kiedy zosta³o mi 33 HP XD. Szczê¶cie, nie powiem.
Humor: Ano... by³o tu co¶ takiego?

Ogólnie: Mimo tych kilku b³êdów które MNIE siê nie podoba³y, to ¶wietny flash. Z checi± zaczekam na kontynuacjê :).


MaranX responds:

Jasne, ¿e cie pamiêtam. Dziêki za uczciw± recenzje! ;D Je¶li chodzi o efekty to pozostane przy tych flashowych, bo ³arwiej siê nimi manipuluje. G³osy postaci wzi±³em z Mega Man X8 wiêc nie czepiaj siê o dobór g³osu ;p. Tak, styl przypomina dosyæ Final Fantasy Sonic X g³ównie dlatego ¿e znam od d³u¿szego czasu BlackDevilX'a i moja praca jest do¶æ wzorowana na jego. 33 HP to dosyæ ma³o ja moge wygraæ i mieæ 500 ;)


edison10704edison10704

Rated 5 / 5 stars

good!!!!!!!!!

I hope the next one will be longer?^0^And when will we get the later on story for this movie? ^^ I like it ^0^ thanksf6080f6080

Rated 5 / 5 stars

¤Ó´Î¤F...¦ó®É·|¦³²Ä2¶°©O^^ thanks

¤Ó´Î¤F...¦ó®É·|¦³²Ä2¶°©O^^ thanks