00:00
00:00

Our goal is for Newgrounds to be ad free for everyone! Become a Supporter today and help make this dream a reality!

Tifa + Cloudette

Share

Tifa is so enamoured with her and Aries' bang-up job on dressing Cloud up for Don Corneo that she can't help but take a spin with him first (before Don Corneo does)

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

Cloud is best girl.
FIGHTME!

mmm tifa

cloud is a trap

Lol, this humors me.

s̾h̾a̾r̾p̾i̾d̾o̾, b̾l̾u̾e̾t̾h̾e̾b̾o̾n̾e̾, a̾n̾d̾ s̾h̾a̾d̾b̾a̾s̾e̾ a̾r̾t̾s̾.

h̾a̾s̾ m̾y̾, l̾i̾t̾t̾l̾e̾ b̾r̾o̾w̾n̾ n̾ s̾e̾r̾v̾e̾, t̾h̾e̾ s̾i̾z̾e̾ o̾f̾ c̾l̾o̾u̾d̾s̾ b̾u̾s̾t̾e̾r̾ s̾w̾o̾r̾d̾, a̾n̾d̾ g̾a̾n̾o̾n̾d̾o̾r̾f̾s̾ s̾w̾o̾r̾d̾. c̾o̾m̾b̾i̾n̾e̾.

Credits & Info

Speedo
Artist
Views
42,160
Faves:
891
Votes
1,195
Score
4.58 / 5.00

Uploaded
May 29, 2019
6:19 PM EDT
Category
Illustration
File Info
1300 x 1748 px
JPG
1.5 MB

You might also enjoy...

Licensing Terms

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:

Attribution:
You must give credit to the artist.
Noncommercial:
You may not use this work for commercial purposes.