Be a Supporter!

Credits & Info

Uploaded
May 1, 2016 | 11:13 AM EDT
File Info
Song
2.1 MB
1 min 52 sec
Score
3.86 / 5.00

Related Content

Licensing Terms

Please contact me if you would like to use this in a project. We can discuss the details.

Score:
Rated 3.86 / 5 stars
Plays & Downloads:
380 Plays | 16 Downloads
Share Links:
Genres:
Other - Miscellaneous
Tags:
dont
town
lavender
tougueric

Author Comments

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdMdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMdMdMMdhdydodyyoyoyyoddhMhdMMMdMMMMdMMM
MMMMMMMMMMMMMhdhoddodmmMMMmMmMmhyyydhdMdhdhdMMdMMM
MMMMMMMMdhdMModyymhMMMMMMMMMMMMMMmmyoyomoohoMddMMM
MMMMMMMhdhdhddoydMd/+NMMMMMMMMNy/+NMmyyyysshsooMMM
MMMMMMhsddsssshmMyo `oMMMMMNyo` `MMMmdmooyshNMMM
MMhdhdhdhoyyydMMMMNmmmmMMMMMMNNmmmmMMmmMmdsddMMMMM
MMMNhdhdsyyyymMMMMMNNMMMMMMMMMNhMMMMMMMMmdyyosMMmM
MMMhhdsooyyymmMMMMMmdss+....../dMNNMMMMMMdhsyoshdM
MMMMMdosddmhmMMMMMMMNds -hNNNmNmmMNMMmyysdyhNM
MMMMhdsmMMMNmNMMMMMMMMNdddddNNmNNMMMMMNmNMdyyosMMM
MMMmhsdMMMMMMNdMMMMMMMMMMMMMMdMMNMMMMMMMmMdyyodhMM
MMMdhdMMMMMMMMNdMMMMMMMMMMMMmmMdNMNmMMNNNNdhsomMMM
MMmmydMdMMNmNMMdMMMMMMMMMMMMMdMdMMdMMMdNMmdhomMMMM
MhdyodMdMMdMNdmNMMMMMMMMMMMMMNdNdMNdMNdMNhyyyyMMMM
MhdmssdhNNhmdymNMMMMMMMMMMMMMMNmdNNdmNMNdyyohmMMMM
MMmMhmsdyshsosydMNMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMmdyoydhMMMMM
MMMMMMhmMmNsoyyhmdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddyyyoMMNMMM
MMMNhNhNMMmhdoyyhhdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddsydhNdMMM
MMhdhdhdhhhNdosooyyhddMMMMMMMMMMMMMMMMMNdyhdhddMMM
MMMdhoooooooooddooyyyhdhddmMMMMMMMMMMMMMddyymNNMMM
MMMdhdsdssdsdsdhoysyyyyyysohyhmMMMMMMMMMMNddyodMMM
MMMMhdMMMMdMdMdodoooyoyoyoooyyyhmmmMmMmMmMdyhdMhMM
MMMdMMMMMMMMMMdhdhdhodddhdhdooyoyyooyyhdmmmyoyMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMdMMMMMMMMMMMMMMdMdhdMMdmhyohhdMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Reviews


HaxThePokemonTrainerHaxThePokemonTrainer

Rated 3.5 / 5 stars

This captures the haunting side of Lavender town well, but those dang clicks and taps of whatever that was took away from the aesthetics of the song... Good job other than that!


People find this review helpful!