Be a Supporter!

GENTLEBLEARGH?

View Full Size

Click on an icon to vote on this!

Credits & Info

Views
4,755
Score
3.61 / 5.00

Uploaded
Jun 5, 2010 | 12:56 AM EDT
Category
Illustration
File Info
500 x 500 px
PNG
146 kb
Tags
two
team
fortress
spy

Share this submission?


Related Stuff

Licensing Terms

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:

Attribution:
You must give credit to the artist.

* Please consider sharing revenue!

Author Comments

GÌ<Ì^ÌEUÍfÍ¡Ì¸Í ÍoeÌ©Ís̫̤̬̹̮̪̲ÌzÍo /ooÍTMÌYÍ"E̾Ì^ÌEUÌo/ooÍ>
Ì'ÌOEÍ®Ì"Ì"ÍtÌ"Í<ÌZÍÌ"ÌtÍ
OEÍ'Ì·Òo/ooÒo/ooÍÌÍs̲Í̺
Ís̺̯̮̫ÌYÌTMÌ-Ì®Í^̳NÍ
®Í-Ì<Ì'ÌEUÍOEÌ<ͬÌ<ͤÌtÍO EÍ-Í'ÌtÍz̧Íoe̳ÌoeÌ ÌTÌÌSÌ<ÌsÍ'ÍÌ"ÌOEÍ-ÍtͤÌ'
Í'Ì"ÌsÍ Ì¯Ì¦Ì¬Í^̦ÍÌYÍÌ«Ì-Í^Ì¥LÍ"
Ì"ͤͧ̽Òo/oo̷̸̡Ì*Í^Ì©
Ì©Í...Í*Ì ÌºÌTM̱Í^̦ÌYÍ"̯EͧͯÌSÍ
"ÌÍ'ÌtÍ®Í<ÌͤÌ̸Ì*̯̲͡Í
-̺Ì~Ì-̤ÍTMÌ¦Ì Ì°Ì³Ì¬Í"ÍZÌ-MÍÌ^Í'ÌSÌSÌͤ
Í<ÌOẸ̸̢̨͡Í*Ì-ÍTMÌ-Í
sÍsÌzEÌ^Í£ÍOE̾̿ÌEUÌZÍfÍ
'ͦͯÍ>Ì"ÌZÌ>ÍÌ·Í¡ÍsÌ̳Ít ̬ÍtÍo/ooÌ£ÌTM̳ÌTM̰̻̲
̬ÌoeN̾ÌSÌtͪÌo/ooÌ>ÍzÍY ̥̳̻ÌzÌoeÍZ̺̲̰Ít̺Ì-
Ì«Í"̻̲̤?ÍtͨÌo/ooÌSÌ'Ì
ZÌo/ooÌ"ͬͬÍSÌ'ÍÍsÌ-Ì̯Ì
¬Í...Ít̬̰